فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

تأثير آموزش آموزه‌هاي ديني (مبتني بر دعاي مكارم‌الاخلاق) بر هوش اخلاقي دانشجويان

سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي 46، تابستان 1398سیدعلی مرعشی / استادیار گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز ، ایران   sayedalimarashi@scu.ac.ir

فریبا نقی‌ترابی / کارشناسي ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز ، ایران   f.torabi90@yahoo.com

سودابه بساک‌نژاد / دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز ، ایران

کیومرث بشلیده / دانشیار گروه روان‌شناسی صنعتی سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز ، ایران

‌دريافت: 15/02/1395 - پذيرش: 05/07/1395چکیده

براي بررسی تأثیر آموزش آموزه‌های دینی (مبتنی بر دعای مکارم‌الاخلاق)، بر هوش اخلاقی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز این پژوهش انجام شد. جامعة آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای از بین دانشکده‌های مختلف دانشگاه شهید چمران اهواز 40 نفر انتخاب و به دو گروه 20 نفرة گواه و آزمایش تقسیم شدند. به دلیل اُفت آزمودنی‌هاي ناشی از تداخل کلاسی، گروه آزمایش به 15 نفر و گروه گواه به 19 نفر تقلیل یافت. ابزار مورد استفاده پرسش‌نامة شایستگی‌های اخلاقی لنیک و کی‌یل بود. گروه آزمایش، 10 جلسه تحت آموزش آموزه‌های دینی مبتنی بر دعای مکارم‌الاخلاق قرار گرفتند. داده‌های حاصل از این پژوهش، به روش تحلیل واریانس بر روی تفاضل نمرات پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون در سطح معنا‌داری 05/0>p مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که آموزش آموزه‌های دینی مبتنی بر دعای مکارم‌الاخلاق موجب افزایش معنادار مؤلفه‌های هوش اخلاقی در گروه آزمایش شد، اما در مؤلفه راستگویی تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها: آموزه‌های دینی، دعای مکارم‌الاخلاق، صحیفه سجادیه، هوش اخلاقی، مؤلفه راستگويی.