فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

اثربخشي دعادرماني بر كاهش عقايد ناكارآمد نوجوانان داراي مشكلات تحصيلي

سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي 46، تابستان 1398روح‌الله کرمي بلداجي / دانشجوي دکتري مشاوره دانشگاه هرمزگان    karamiboldaji@gmail.com

موسي جاودان / استاديار گروه مشاوره و روانشناسی دانشگاه هرمزگان

ماجده ثابت‌زاده / کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه هرمزگان

‌دريافت: 02/03/1395 - پذيرش: 23/08/1395چکيده

هدف اين پژوهش، بررسي اثربخشي دعادرماني بر کاهش عقايد ناکارآمد نوجوانان شهرستان قشم مي‌باشد. بدين‌منظور، 32 نفر از نوجوانان شهرستان قشم که دچار افت تحصيلي و عقايد ناکارآمد بودند، به شيوه تصادفي در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمايش و گواه قرار گرفتند. مفاهيم و مراحل دعادرماني، طي 8 جلسة هفتگي در شهر قشم انجام شد. پرسش‌نامة عقايد غيرمنطقي جونز (IBT)، در دو مرحلة پيش‌آزمون و پس‌آزمون تکميل شد. نتايج تحليل کواريانس نشان داد که ميانگين نمرات افکار غيرمنطقي، در گروه آزمايش نسبت به گروه گواه در مرحله پس‌آزمون، کاهش معناداري پيدا کرده است (001/0P<). همچنين، نتايج تحليل کواريانس نشان داد که ميانگين نمرات خرده‌مقياس‌هاي باورهاي غيرمنطقي، توقع تأييد از ديگران، سرزنش کردن خود، بي‌مسئوليتي عاطفي، نگراني توأم با اضطراب، اجتناب از مشکل، وابستگي، درماندگي براي تغيير و کمال‌گرايي در گروه آزمايش، نسبت به گروه گواه در مرحله پس‌آزمون کاهش معناداري پيدا کرده است.

کليدواژه‌ها: دعادرماني، عقايد غيرمنطقي، نوجوانان.