فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

روايي و اعتبار مقياس اوليه حزم (آينده‌نگري)؛ بر اساس منابع اسلامي

سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي 46، تابستان 1398نويد خاکبازان / دانشجوي دكتري روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    khakbazan90@yahoo.com

حميد رفيعي‌هنر / استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي    hamidrafii2@gmail.com

‌دريافت: 16/06/1395 - پذيرش: 21/11/1395چکيده

اين پژوهش، با هدف اعتباريابي مقياس حزم (آينده‌نگري)، بر اساس منابع اسلامي و با استفاده از روش‌هاي توصيفي ـ تحليل محتوا انجام شده است. بدين‌منظور، منابع معتبر اسلامي مرتبط مورد شناسايي، مطالعه، دسته‌بندي، و مفهوم‌شناسي شد. پس از طي مراحل ساخت و سنجش روايي، پرسش‌نامة 95 گويه‌اي بين 30 نفر از دانشجويان، طلاب و مردم عادي شهر قم که با استفاده از روش تصادفي ساده انتخاب شده بودند، اجرا شد. براي تعيين روايي محتوايي، از نظرات 8 نفر از روان‌شناسان اسلام‌شناس با استفاده از شاخص روايي محتوا (CVI و CVR) و ضريب تطابق کندال بهره گرفته شده است. براي تعيين روايي صوري، نظرات 5 تن از کارشناسان علوم روان‌شناسي و اسلامي استفاده شد. در بررسي اعتبار مقياس، ضريب آلفاي کرونباخ، در دو مرحلة آزمون و بازآزمون به ترتيب، برابر 801/0 و 786/0 به دست آمد. همساني دروني در مرحله آزمون و بازآزمون بر مبناي ضريب دو نيمه‌سازي اسپيرمن ـ براون به ترتيب، 891/0 و 858/0 و بر اساس ضريب دونيمه‌سازي گاتمن 891/0 و 852/0 مي‌باشد. همبستگي بين دو نيمه مقياس، برابر 818/0 و 751/0 مي‌باشد که بيانگر اعتبار قوي پرسش‌نامه است.

کليدواژه‌ها: حزم، آينده‌نگري، منابع اسلامي، مقياس ديني، روايي صوري و اعتبار.