فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

كارآمدي درمان گروهي معنوي ـ مذهبي، بر كاهش استرس مادران داراي كودك كم‌توان ذهني

سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي 46، تابستان 1398آرزو جوادي‌کما / کارشناس ارشد مشاوره و راهنمايي دانشگاه الزهرا سلام الله علیها    javadi.arezou@yahoo.com

حميد رضائيان / استاديار گروه روان‌شناسي و مشاوره دانشگاه الزهرا سلام الله علیها    rezaeian19237@gmail.com

مه‌سيما پورشهرياري / دانشيار گروه روان‌شناسي و مشاوره دانشگاه الزهرا سلام الله علیها    spourshahriari@gmail.com

‌دريافت: 12/12/1394 - پذيرش: 08/06/1395چکيده

هدف‌ اين پژوهش، تعيين کارآمدي درمان گروهي معنوي ـ مذهبي، بر کاهش استرس مادران کودکان کم‌توان ذهني بود. جامعة آماري پژوهش، مادران کودکان کم‌توان ذهني مدارس پسرانه آموزش و پرورش استثنايي شهر تهران بودند كه با استفاده از روش نمونه‌گيري خوشه‌اي دو مرحله‌اي، 2 مدرسه گزينش شد. پس از تکميل پرسش‌نامة پاسخ به استرس کوه و همکاران توسط مادران، 24 نفر که نمرة بالاتر از نقطة برش را کسب کردند، به‌عنوان نمونه انتخاب و به شيوة تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند. براي گروه آزمايش، 8 جلسة120 دقيقه‌اي روان‌درماني معنوي ـ مذهبي اجرا شد، اما گروه کنترل، مداخله‌اي را دريافت نکرد. نتايج تحليل داده‌ها، در پس‌آزمون و نيز در آزمون پيگيري دو ماه پس از اجراي پس‌آزمون نشان داد که درمان معنوي ـ مذهبي گروهي، بر کاهش استرس تنش، پرخاشگري و افسردگي مادران کودکان کم‌توان ذهني گروه آزمايش مؤثر بوده است.

کليدواژه‌ها: درمان گروهي معنوي ـ مذهبي، استرس، مادران کودکان کم‌توان ذهني.