فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

نقش سلامت معنوي و دلبستگي به خدا، در پيش‌بيني كيفيت زندگي زنان مطلقه

سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي 46، تابستان 1398رضا ايل‌بيگي قلعه‌ني / دکتری روان‌شناسی عمومی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران    reza.ilbeigy@gmail.com

ليلا الهي‌مجد / كارشناس ارشد روان‌شناسي مثبت‌گرا، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين    lelahemajd@gmail.com

مريم رستمي / کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران    m.maryamrostami@yahoo.com

‌دريافت: 31/03/1395 - پذيرش: 25/09/1395چکیده

هدف اين پژوهش، تعیین نقش سلامت معنوی و دلبستگی به خدا در پیش‌بینی کیفیت زندگی زنان مطلقه شهرستان تربت حیدریه در سال 1389 بود. اين پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعة آماری، زنان مطلقه مراجعه‌کننده به بهزیستی شهرستان تربت حیدریه در سال 1394 است، که 100 نفر به روش نمونه‌گيري در دسترس و مبتنی بر هدف انتخاب و پرسش‌نامة کیفیت زندگی (SF-36)، سلامت معنوی (SWBS) و دلبستگی به خدا (AGS) را تکمیل کردند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام‌به‌گام نشان داد که 25 درصد از واريانس کیفیت زندگی، توسط سلامت معنوی و دلبستگی به خدا تبيين مي‌شود. همچنين دلبستگی ایمن به خدا، سلامت معنوی مذهبی، سلامت معنوی وجودی، دلبستگی دوسوگرا به خدا و دلبستگی اجتنابی به خدا، به ترتیب و به صورت معنادار، تغييرات مربوط به کیفیت زندگی را پيش‌بيني مي‌کنند. بر اساس این یافته‌ها، می‌توان گفت: افزایش اعتقادات مذهبی، توکل به خدا و پرورش سلامت معنوی در زنان مطلقه، نقشی اساسی در افزایش سازگاری و کیفیت زندگی آنان ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها: سلامت معنوی، دلبستگی به خدا، کیفیت زندگی، زنان مطلقه.