فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

بررسي رابطة بهزيستي معنوي با پايستگي در اهداف بلندمدت و لذت از يادگيري

سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي 46، تابستان 1398سيمين زغيبي‌قناد / دکتري روان‌شناسي تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز    siminghannad1366@gmail.com

سيروس عاليپور / دانشيار روان‌شناسي تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز    sirousalipour1334@gmail.com

‌دريافت: 27/12/1394 - پذيرش: 07/06/1395چکيده

هدف اين پژوهش، بررسي ارتباط بهزيستي معنوي با پايستگي در اهداف بلندمدت (ثبات علايق و پايداري در تلاش) و لذت از يادگيري در دانشجويان دختر بود. بدين‌منظور، 146 نفر از دانشجويان دختر خوابگاه دانشگاه شهيد چمران اهواز، به روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي انتخاب شدند. سپس، پرسش‌نامه‌هاي بهزيستي معنوي، خرده‌مقياس لذت يادگيري، مقياس هيجان‌هاي پيشرفت پکران و مقياس پايستگي را تکميل کردند. داده‌هاي گردآوري شده با استفاده از روش‌هاي رگرسيون گام‌به‌گام و مدل‌يابي معادلات ساختاري تحليل شدند. نتايج تحليل داده‌ها نشان داد که از بين ابعاد بهزيستي معنوي، ارتباط با طبيعت و ارتباط با خود، مهم‌ترين پيش‌بين‌هاي لذت از يادگيري بودند و ارتباط با خود و ارتباط با ديگران، پايداري در تلاش را پيش‌بيني کردند. همچنين، لذت از يادگيري ميانجي‌گر رابطه بهزيستي معنوي، با پايستگي در اهداف بلندمدت بود. بنابراين، يکي از آثار بهزيستي معنوي، پايداري در تلاش براي دستيابي به اهداف بلندمدت و تجربه هيجان لذت در حين فعاليت‌هاي يادگيري است که اهميت آن را در زندگي تحصيلي و غيرتحصيلي دانشجويان نشان مي‌دهد.

كليدواژه‌ها: بهزيستي معنوي، پايستگي در اهداف بلندمدت، لذت از يادگيري.