فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

نقش واسطه‌اي‌ راهبرد تنظيم شناختي هيجان در رابطه بين توكل به خدا و سرسختي روان‌شناختي

سال دوازدهم، شماره سوم، پياپي 47، پاييز 1398قوام ملتفت / استاديار گروه روان‌شناسی دانشگاه یاسوج    moltafet@yu.ac.ir

ناصر نوشادی / استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه یاسوج

فاطمه رفیعی‌منش / دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه یاسوج

دريافت: 27/02/1395 ـ پذيرش: 01/07/1395چکيده

سرسختی مجموعه‌ای از ویژگی‌های است که به‌عنوان مقابله با رویدادهای استرس‌زا تعریف شده است كه تحت تأثیر متغیرهای فردی همچون شخصیت، انگیزش و متغیرهای اجتماعی همچون بافت خانواده قرار مي‌گيرد. اين پژوهش، با هدف تبیین سرسختی روان‌شناختی بر اساس توکل به خدا با واسطه‌گری راهبرد‌های شناختی تنظیم هیجان، در میان دانشجویان انجام گرفته است. بدین‌منظور، نمونه‌ای مشتمل بر 381 نفر از بین دانشجویان دانشگاه یاسوج، به شیوة نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب گردید و به مقیاس‌های از قبیل مقیاس سرسختی اهواز، راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و مقیاس توکل به خدا پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها، از روش تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج حاکی از اين بود که سرسختی روان‌شناختی، تحت تأثیر توکل به خدا و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان قرار دارد. بدین‌صورت که مؤلفه‌های توکل به خدا اثر مستقیم و غیرمستقیم به واسطة راهبردهای تنظیم هیجان بر سرسختی داشتند. با توجه به نتایج، پیشنهاد می‌شود زمینة افزایش توکل به خدا در دانشجویان فراهم شود و مشاوران نیز به این مهم اهتمام ورزند.

کليدواژه‌ها: سرسختی روان‌شناختی، راهبرد‌های شناختی تنظیم هیجان‌، توکل به خدا.