فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

مقايسه رضايت از زندگي، اميد و عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان مرتبط و غيرمرتبط با جنس مخالف

سال دوازدهم، شماره سوم، پياپي 47، پاييز 1398محمد زارعی توپخانه / دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    mohammad358z@yahoo.com

سیده‌خدیجه مرادیانی / دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی دانشگاه لرستان

حدیث چراغیان / دانشجوي دكتري مشاوره مدرسه دانشگاه علامه طباطبائی

مسعود جان‌بزرگی / استاد گروه روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    janbo@rihu.ac.ir

دريافت: 19/02/1395 ـ پذيرش: 01/07/1395چکیده

اين پژوهش، به بررسي تفاوت رضایت از زندگی، اميد و عملکرد تحصیلی دانش‌‌آموزان مرتبط و غيرمرتبط با جنس مخالف پرداخته است. حجم نمونه مورد پژوهش، 316 نفر از دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهرستان رباط‌کریم است که با استفاده از روش نمونه‌گيري خوشه‌اي تصادفي انتخاب شدند. پژوهش از نوع مطالعه همبستگي است. ابزار پژوهش، پرسش‌نامة 13 سؤالي ارتباط با جنس مخالف، پرسش‌نامة 5 سؤالی رضایت از زندگی و پرسش‌نامة 12 سؤالي امید اشنایدر است. داده‌ها بر اساس آزمون خی‌دو، آزمون T مستقل و آزمون کروسکال ـ والیس تحليل شد. یافته‌ها حکایت از اين دارد که پسران بیش از دختران وارد ارتباط با جنس مخالف می‌شوند. همچنین، ارتباط با جنس مخالف با کاهش رضایت از زندگی و امید، همبسته است. یافته دیگر اینکه، بین عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مرتبط و غیرمرتبط با جنس مخالف، تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین، خودمهارگری مورد تأکید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها: رضایت، امید، عملکرد تحصیلی، دوستی، جنس مخالف.