فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

نقش واسطه‌ا‌ي جهت‌گيري مذهبي در رابطه با نياز به شناخت و تاب‌آوري

سال دوازدهم، شماره سوم، پياپي 47، پاييز 1398حسن آب‌روشن / دکتری روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شیراز    hassanabroshan@yahoo.com

راضیه شیخ‌الاسلامی / دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز    sheslami@shirazu.ac.ir

دريافت: 25/05/1395 ـ پذيرش: 27/10/1395چکیده

هدف اين پژوهش، بررسی نقش واسطه‌ای جهت‌گیری مذهبی در رابطه با نیاز به شناخت و تاب‌آوری در قالب مدلی علّی است. بدین‌منظور، 320 دانشجو از دانشگاه فرهنگیان فارس با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از دو پرسش‌نامة نیاز به شناخت، جهت‌گیری مذهبی و مقیاس تاب‌آوری بزرگسالان جمع‌آوری، و با استفاده از روش تحلیل مسیر تجزیه‌و‌تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد كه نیاز به شناخت، پیش‌بینی‌کننده مثبت و معنادار (001/0P<) تاب‌آوری است و با جهت‌گیری مذهبی بیرونی رابطة منفی و معنادار (001/0P<) و با جهت‌گیری مذهبی درونی رابطة مثبت و معنادار (001/0P<) دارد. جهت‌‌گیری مذهبی بیرونی بُعد انسجام خانوادگیِ تاب‌آوری را به صورت منفی و معنادار (001/0P<) و جهت‌گیری مذهبی درونی به طور مثبت و معناداری (001/0P<) ابعاد تاب‌آوری را پیش‌بینی کرد. در نهایت، نیاز به شناخت به طور غیرمستقیم با تاب‌آوری رابطه معنادار (001/0P<) داشت.

کلیدواژه‌ها: نیاز به شناخت، تاب‌آوری، جهت‌گیری مذهبی، دانشجو.