فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

امكان‌سنجي بسته آموزشي اصلاح رفتار بين‌فردي با رويكرد اسلامي در كاهش رفتار مجرمانه زندانيان

سال دوازدهم، شماره چهارم، پياپي 48، زمستان 1398اباذر رضائی / دانشجوی دکتری روان‌شناسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    a.rezaii1357@gmail.com

رحیم ناروئی نصرتی / دانشیار گروه روان‌شناسي مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    rnarooei@yahoo.com

مسعود جان‌بزرگی / استاد گروه روان‌شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    janbo@rihu.ac.ir

حمیدرضا حسن‌آبادی / دانشیار گروه روان‌شناسي تربيتي دانشگاه خوارزمی

دريافت: 24/04/1397 ـ پذيرش: 18/10/1397چکیده

بررسی‌های روان‌شناختی نشان می‌دهد یکی از عوامل اصلی وقوع رفتارهای مجرمانه، وجود اختلالات و ناهنجاری‌ها در رفتار بین‌فردی است. هدف اين پژوهش، امکان‌سنجی بسته آموزشی اصلاح رفتار بین‌فردی با رویکرد اسلامی، در کاهش رفتار مجرمانه زندانیان است. اين پژوهش، از نوع طرح‌های آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل می‌باشد. جامعة آماری، کلیه زندانیان مرد زندان قم در سال 1396 بود که از میان آنان، 40 زندانی واجد شرایط، انتخاب و از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی، به دو گروه آزمایش و کنترل واگذار شدند. ابزار پژوهش عبارت بود از: چک‌لیست رفتارهای مجرمانه، فرم مصاحبه بر اساس پرسش‌نامه جهت‌گیری مذهبی آذربایجانی، و بسته آموزشی محقق‌ساخته. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت. نتایج آماری نشان داد که مقدار محاسبه شده F در عامل‌های گروه، زمان اجرای آزمون، و اثر متقابل زمان اجرای آزمون و گروه، برای کلیه رفتارهای مجرمانه، در سطح 0005/0>P، معنادار است. نتایج نشان داد که با اجرای بسته آموزشی اصلاح رفتار بین‌فردی با رویکرد اسلامی، رفتارهای مجرمانه گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، به‌طور معناداری کاهش یافته است. بنابراین، برای کاهش رفتار مجرمانه زندانیان، می‌توان از بسته آموزشی اصلاح رفتار بین‌فردی با رویکرد اسلامی، استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها: اصلاح رفتار بین‌فردی، بسته آموزشی، رفتار مجرمانه، زندانیان، رویکرد اسلامی.

 
 Feasibility Study of Interpersonal Behavior Modification Training Package with an Islamic Approach to Reducing Prisoners' Criminal Behavior Abazar Rezaei / Ph.D. Student of Psychology at the Imam Khomeini Education and Research Institute                                                                                                                             a.rezaii1357@gmail.comRahim Narouei Nosrati / Associate Professor of the Department of Psychology at the Imam Khomeini Education and Research Institute                                                                                                                                   rnarooei@yahoo.comMasoud JanBozorgi / Professor of the Department of Psychology at the Research Institute of Hawzeh and University     janbo@rihu.ac.irHamid Reza Hassan Abadi / Associate Professor of the Department of Educational Psychology at Kharazmi UniversityReceived: 2018/07/15 - Accepted: 2019/01/08 AbstractPsychological studies show that one of the main causes of criminal behavior is disorders and dissonances in interpersonal behavior. The purpose of this study was to evaluate the educational package of interpersonal behavior modification with Islamic approach in reducing the criminal behavior of prisoners. This research is a kind of experimental design with two experimental and control groups. The statistical population consisted of all male prisoners of Qom Prison in 2017 among which 40 eligible inmates were selected and assigned to experimental and control groups through random sampling. The research tools were: Checklist of Criminal Behaviors, Interview Form Based on Azerbaijani Religious Orientation Questionnaire, and Researcher-Made Training Package. Data were analyzed using repeated measure ANOVA. Statistical results showed that the calculated value of F in group factors, test run time, and test run time and group interaction were significant for all criminal behaviors at P < 0.0005. The results showed that the implementation of interpersonal behavior modification training package with Islamic approach significantly reduced the criminal behavior of the experimental group compared to the control group. Therefore, a reduction in interpersonal behavior training package with an Islamic approach can be used to reduce prisoners' criminal behavior.Keywords: Modifying Interpersonal Behavior, Training Package, Criminal Behavior, Prisoners, Islamic Approach.