فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

تأثير قرائت قرآن بر اضطراب و راهبردهاي مقابله‌اي شناختي / رفتاري در بيماران همودياليزي

سال دوازدهم، شماره چهارم، پياپي 48، زمستان 1398محمدرضا شیخیان / فوق تخصص گوارش و کبد، بخش گوارش و کبد، بیمارستان امام رضا علیه السلام، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

    SheikhianMR@mums.ac.ir

سهیلا میسمی‌بناب / کارشناسي ارشد روان‌شناسی بالینی علوم پزشکی مشهد    soheyla.meysami@gmail.com

دريافت: 01/06/1395 ـ پذيرش: 06/11/1395چکیده

اين پژوهش براي ارزیابی تأثیر قرائت قرآن بر اضطراب و راهبردهای مقابله‌ای شناختی / رفتاری در بیماران همودیالیزی انجام شد. این پژوهش، از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. آزمودنی‌های پژوهش به شیوة نمونه‌گیری تصادفی منظم از میان بیماران همودیالیزی بخش همودیالز بیمارستان امام رضا علیه السلام مشهد، در دو گروه آزمایش (20 نفر) و گروه گواه (20 نفر) بررسی شدند. همة شرکت‌کنندگان، در آغاز پژوهش و دو ماه پس از پایان درمان، پرسش‌نامه اضطراب حالت ـ صفت اشپیل برگر و پرسش‌نامه مقابله با استرس بیلینگز و موس را تکمیل کردند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل کواریانس نشان داد که قرائت قرآن، میانگین نمرات اضطراب و راهبردهای مقابله‌ای هیجانی را در پس‌آزمون به‌طور معناداری کاهش داد. قرائت قرآن، تأثیر مثبت در کاهش میزان اضطراب و راهبردهای مقابله‌ای هیجانی بیماران همودیالیزی داشت.

کلیدواژه‌ها: قرآن، اضطراب، راهبردهای مقابله‌ای شناختی، راهبردهای مقابله‌ای رفتاری، همودیالیز.

The Effect of Quran Reading on Anxiety and Cognitive-Behavioral Coping Strategies in Hemodialysis Patients Mohammad Reza Sheikhiyan / Gastroenterologist and Liver Specialist at Imam Reza Hospital of Mashhad University of Medical Sciences                                                                                                                         SheikhianMR@mums.ac.irSoheyla MasimiBonab / MA of Clinical Psychology from Mashhad University of Medical SciencesReceived: 2016/06/22 - Accepted: 2017/01/25                                          soheyla.meysami@gmail.com AbstractThis study was conducted to evaluate the effect of Quran reading on anxiety and cognitive/behavioral coping strategies in hemodialysis patients. This study was experimental with pre-test and post-test with control group. The subjects of the study were selected and studied using regular random sampling method from hemodialysis patients of the hemodialysis ward of Imam Reza hospital in Mashhad, having experimental group (n = 20) and control group (n = 20). All participants completed the Spielberger State-Trait Anxiety Questionnaire and the Billings and Mouse Stress Questionnaire at the beginning of the study and two months after treatment. Covariance analysis was used to analyze the data. The results of covariance analysis showed that reading the Quran significantly reduced the mean scores of anxiety and emotional coping strategies in post-test. Quran reading had a positive effect on reducing anxiety and emotional coping strategies in hemodialysis patients.Keywords: The Quran, Anxiety, cognitive coping strategies, behavioral coping strategies, Hemodialysis, .