فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

تأثير آموزش هوش معنوي بر مهارت‌هاي اجتماعي و سازگاري كودكان معلول جسمي ـ حركتي

سال دوازدهم، شماره چهارم، پياپي 48، زمستان 1398علی حسینائی / استاديار گروه روان‌شناسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران    a.hosseinaei@gmail.com

مارال مشرقی / كارشناسي ارشد روان‌شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

دريافت: 23/08/1395 ـ پذيرش: 26/01/1396    maralmashreghi10@yahoo.comچکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش هوش معنوی بر مهارت‌های اجتماعی و سازگاری کودکان معلول جسمی ـ حرکتی شهرستان گنبدکاووس بود. در این پژوهشِ نیمه‌آزمایشی، تمام 60 کودک 5 تا 10 ساله (40 دختر و 20 پسر) معلول جسمی ـ حرکتی از مراکز بهزیستی و توان‌بخشی شهرستان گنبدکاووس انتخاب و به‌‌طور تصادفی در گروه‌های 30 نفره گواه و آزمایش (هر یک شامل 20 دختر و 10 پسر) گمارده شدند. پس از انجام پیش‌آزمون بر روی گروه‌های آزمایش و گواه، گروه آزمایشی طی 10 جلسه 1 ساعته (در مدت زمان سه ماه) تحت مداخله آموزش مهارت‌های هوش معنوی قرار گرفتند و در نهایت، پس‌آزمون برای هر دو گروه انجام شد. داده‌ها، به وسیله دو پرسش‌نامه مهارت‌هاي اجتماعي ماتسون و سازگاری کودکان راتر در دو مرحلة پیش‌آزمون و پس‌آزمون گردآوری شد. نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش هوش معنوی بر مهارت‌های اجتماعی و سازگاری کودکان معلول جسمی ـ حرکتی تأثیر معناداری دارد. بنابراین، می‌توان گفت: آموزش هوش معنوی، می‌تواند مهارت‌های اجتماعی و سازگاری کودکان معلول جسمی ـ حرکتی را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها: هوش معنوی، مهارت‌های اجتماعی، سازگاری، معلول جسمی ـ حرکتی.

 The Effect of Spiritual Intelligence Training on Social Skills and Adaptation of Physically-Disabled Children Ali Hosseinaei / Associate Professor of the Department of Psychology at Islamic Azad University, Azadshahr Branch                                                                                                                             a.hosseinaei@gmail.comMaral Mashreghi / Master of Psychology, Islamic Azad University, Gorgan BranchReceived: 2016/11/13 - Accepted: 2017/04/15                                       maralmashreghi10@yahoo.com AbstractThe purpose of this study was to investigate the effect of spiritual intelligence training on social skills and adaptation of children with physical and motor disabilities in Gonbadkavus city. In this quasi-experimental study, all 60 children 5 to 10 years old (40 girls and 20 boys) with physical-motor disability were selected from welfare and rehabilitation centers of Gonbadkavus city and randomly assigned to control and experimental groups (each containing 20 girls and 10 boys). After pre-test on experimental and control groups, experimental group received 10 sessions of 1 hour (for three months) intervention on spiritual intelligence skills training. Finally, post-test was performed for both groups. Data were collected by two questionnaires of Matson Social Skills and Rutter Child Adaptation in two stages of pre-test and post-test. The results of covariance analysis showed that spiritual intelligence training had a significant effect on social skills and adaptation of children with physical and motor disability. Therefore, it can be said that spiritual intelligence training can improve social skills and adaptation of children with physical and motor disabilities.Keywords: Spiritual Intelligence, Social Skills, Adaption, Physically-Disabled Children.