فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

مقايسه اثربخشي ذهن‌آگاهي مبتني بر فعال‌سازي طرح‌واره‌هاي معنوي ـ اسلامي با درمان تصويرسازي ارتباطي بر رضايتمندي زناشويي

سال دوازدهم، شماره چهارم، پياپي 48، زمستان 1398مریم نیکوی / دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، ایران

    maryamnikooy@yahoo.com

مسعود آذربایجانی / استاد گروه روان‌شناسي پژوهشگاه ‌حوزه و دانشگاه    Mazarbayejani110@yahoo.com

کیومرث فرحبخش / دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی    Kiiumars@yahoo.com

دريافت: 10/11/1395 ـ پذيرش: 27/04/1396چکیده

هدف اين پژوهش،‌ تدوین پروتکل درمانی بر اساس ذهن آگاهی مبتنی بر فعال‌سازي طرح‌واره‌هاي معنوي ـ اسلامی و مقایسه اثربخشی آن، با درمان تصویرسازی ارتباطی در رضایتمندی زناشویی زنان دانشجو بود. جامعة آماري را زنان متأهل دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور سال تحصیلی 95-1394 تشکیل داد. از بین آنان، 42 نفر به صورت داوطلبانه و در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و یک گروه گواه اختصاص یافتند. هر سه گروه، پرسش‌نامه رضایتمندي زناشویی جدیری را تکميل کردند. نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که در سطح خطای کمتر از 001/0 معنادار است و تحلیل واریانس تک‌متغیری نشان داد که تفاوت گروه‌ها در تمامی ابعاد متغیر وابسته در سطح خطای کمتر از 001/0 معنادار است. آزمون تعقیبی نشان داد که در این مؤلفه‌ها، حل تعارض، رابطه جنسی، اوقات فراغت، فرزندان و فرزندپروری گروه مداخله ذهن‌آگاهی مبتنی بر طرح‌واره‌هاي معنوي ـ‌ اسلامی با گروه مداخله تصویرسازی ارتباطی در سطح خطای کمتر از 001/0تفاوت معناداری دارد. نتایج نشان داد كه مداخله ذهن‌آگاهی مبتنی بر طرح‌واره‌هاي معنوي ـ اسلامی نسبت به مداخله تصویرسازی ارتباطی و گروه گواه در افزایش رضامندی زناشویی اثربخش‌تر بوده است. ‌اين افزايش در مرحله پيگيري نيز حفظ شده بود.

کلیدواژه‌ها: ذهن‌آگاهی، طرح‌واره‌هاي معنوي ـ اسلامی، تصویرسازی ارتباطی، رضایت زناشویی.

 Comparison of the Effectiveness of Mindfulness Based on Activating Spiritual-Islamic Schemas with Communication Imaging Therapy on Marital Satisfaction Maryam Nikoui / Ph.D. Student of Counseling Psychology at Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran                                                                                                                       maryamnikooy@yahoo.comMasoud Azarbaijani / Professor of Psychology at Research Institute of Hawzeh and University                                                                                     Mazarbayejani110@yahoo.comKeyumars Farahbakhsh / Associate Professor of Counseling Psychology at Allameh Tabataba'i UniversityReceived: 2017/01/29 - Accepted: 2017/07/18                                                      Kiiumars@yahoo.com AbstractThe purpose of this study was to develop a therapeutic protocol according to mindfulness based on activating spiritual-Islamic schemas and comparing its effectiveness with communication imaging therapy on marital satisfaction of female university students. The statistical population consisted of married female students of Islamic Azad University, Kangavar Branch, in the academic year of 2015-16. Of them, 42 were voluntarily selected and randomly assigned to two experimental groups and one control group. All three groups completed Jadiri Marital Satisfaction questionnaire. The results of multivariate analysis of variance showed that the error level was less than 0.001 and the univariate analysis of variance showed that the difference between groups in all dimensions of dependent variable was less than 0.001. Post hoc test showed that in these components, conflict resolution, sex, leisure time, offspring and parenting, mindfulness intervention group based on Islamic spiritual schemas had significant difference with error imagery intervention group at error level less than 0.001. The results showed that mindfulness based on spiritual-Islamic schema intervention was more effective in increasing marital satisfaction than communication imaging intervention and control group. This increase was also maintained at follow-up.Keywords: Sinfulness, Spiritual-Islamic Schemas, Communication Imaging, Marital Satisfaction.