فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

پيش‌بيني اضطراب با توجه به هوش معنوي و باورهاي فراشناختي در دانشجويان

سال دوازدهم، شماره چهارم، پياپي 48، زمستان 1398بهاره نقیبی / کارشناسی ارشد روان‌شناسی شخصیت، واحد آزاد شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

    bahare.naghibi@gmail.com

محمدمهدی نادری / استاديار گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد آزاد شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

    NaderiMM@yahoo.com

علی حسینائی / استاديار گروه روان‌شناسی، واحد آزاد شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

    a.hosseinaei@gmail.com

بهنوش الهی / کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

دريافت: 09/10/1395 ـ پذيرش: 03/04/1396چکیده

هدف اين پژوهش، بررسی رابطه بین هوش معنوی و باورهای فراشناختی با اضطراب در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر بود. این تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعة آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر در سال تحصیلی 95-94 بود. حجم نمونه با توجه به جنسیت و دانشکده به وسیله نمونه‌گیری سهمیه‌ای 180 مرد و 180 زن مشخص شد. ابزار گردآوري داده‌ها، پرسش‌نامه‌های هوش معنوي عبداله‌زاده و همکاران، پرسش‌نامه باورهاي فراشناختی ولز و پرسش‌نامه اضطراب کتل بود. براي تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از تحلیل رگرسيون استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه به‌منظور قدرت پیش‌بینی اضطراب دانشجویان از روی نمرات هوش معنوی و باورهای فراشناختی آنها نشان داد که تقریباً 92/18 درصد از تغییرات واریانس نمرات اضطراب دانشجویان از روی نمرات هوش معنوی و باورهای فراشناختی آنها قابل تبیین است. متغیرهای هوش معنوی و باورهای فراشناختی در این معادله معنادار است.

کلیدواژه‌ها: هوش معنوی، باورهای فراشناختی، اضطراب.

Predicting Anxiety for Spiritual Intelligence and Metacognitive Beliefs in Students Bahareh Naghibi / MA of Personality Psychology from Islamic Azad University, Azadshahr Branch                                                                                                                         bahare.naghibi@gmail.comMohammad Mahdi Naderi / Associate Professor of the Department of Theology at Islamic Azad University, Azadshahr Branch                                                                                                                             NaderiMM@yahoo.comAli Hosseinaei / Associate Professor of the Department of Psychology at Islamic Azad University, Azadshahr Branch     a.hosseinaei@gmail.comBehnoush Elahi / MA of Clinical Psychology of Child and Adolescent from Kharazmi University of TehranReceived: 2016/12/29 - Accepted: 2017/06/24 AbstractThe purpose of this study was to investigate the relationship between spiritual intelligence and metacognitive beliefs with anxiety in students of Islamic Azad University, Azadshahr Branch. This was a correlational study. The statistical population of the study consisted of all students of Islamic Azad University Azadshahr Branch in the academic year of 94-95. Sample size was determined by sex and college by quota sampling of 180 men and 180 women. Data gathering tools were Abdullah Zadeh et al. spiritual intelligence, Wells meta-cognitive beliefs, and Cattell anxiety questionnaires. Regression analysis was used to analyze the data. The results of multiple regression analysis in order to predict students' anxiety based on their spiritual intelligence and their metacognitive beliefs showed that approximately 18.92% of the variance of students' anxiety scores can be explained by their spiritual intelligence and their metacognitive beliefs. The variables of spiritual intelligence and metacognitive beliefs are significant in this equation.Keywords: Spiritual Intelligence, Metacognitive Beliefs, Anxiety.