فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

نقش دلبستگي به خدا و سلامت معنوي در پيش‌بيني خوش‌بيني دانش‌آموزان

سال دوازدهم، شماره چهارم، پياپي 48، زمستان 1398عادل زاهد بابلان / استاد گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران    zahed@uma.ac.ir

سیدجواد دریادل/ دانشجوی دکتری روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

حديث حيدري‌راد / كارشناسي ارشد روان‌شناسي دانشگاه محقق اردبيلي    hadeesheidarirad@gmail.com

پریا پیامی / کارشناس ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه تبریز

معصومه شفیعی / دانشجوی دکتری روان‌شناسی دانشگاه لرستان

دريافت: 10/08/1395 ـ پذيرش: 30/01/1396چکیده

این پژوهش، با هدف نقش دلبستگی به خدا و سلامت معنوی در پیش‌بینی خوش‌بینی دانش‌آموزان دختر و پسر اجرا شد. روش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعة آماری، شامل کلیه دانش‌آموزان دورة متوسطه در سال 95-1394 شهرستان جلفا بودند که تعداد 200 نفر نمونه به روش تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار شامل پرسش‌نامه‌های دلبستگی به خدا، سلامت معنوی و خوش‌بینی بود که با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که خوش‌بینی با نمره کلی سلامت معنوی ارتباط مثبت و معناداری دارد. اما با اجتناب از صمیمیت با خدا و اضطراب از طرد شدن از زیرمؤلفه‌های دلبستگی به خدا ارتباط معکوس دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که 54 درصد از واریانس خوش‌بینی به وسیلة سلامت معنوی و اجتناب از صمیمیت و اضطراب از طرد شدن از زیرمؤلفه‌های دلبستگی به خدا، تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها: دلبستگی به خدا، سلامت معنوی، خوش‌بینی، دانش‌آموزان.

 The Role of Attachment to God and Spiritual Health in Predicting Student Optimism Adel Zahed-Babolan / Professor, Department of Educational Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran                zahed@uma.ac.irSeyed Javad Daryadel / Ph.D. Student of Psychology at Mohaghegh Ardabili University@ Hadis HeydariRad / MA of Psychology from Mohaghegh Ardabili University                                   hadeesheidarirad@gmail.comPariya Payami / Master of Clinical Psychology, Tabriz UniversityMasoumeh Shafiei / Ph.D. Student of Psychology at Lorestan UniversityReceived: 2016/10/31 - Accepted: 2017/04/19 AbstractThe purpose of this study was to investigate the role of attachment to God and spiritual health in predicting optimism in male and female students. The descriptive method was correlation. The statistical population consisted of all high school students in Jolfa city in 2014-2015, out of which 200 were selected by multistage cluster random sampling. The instruments included questionnaires of attachment to God, spiritual health and optimism which were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis. The results of Pearson correlation coefficient showed that optimism was positively and significantly related to overall spiritual health score, but it is inversely related to avoiding intimacy with God and the fear of being excluded from the attachment to God. The results of regression analysis also showed that 54% of the variance of optimism is explained by spiritual health and avoiding intimacy and anxiety of rejecting attachment to God.Keywords: Attachment to God, Spiritual Health, Optimism, Students.