فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

اثربخشي معنادرماني توأم با تلاوت قرآن و دعا بر آخرت‌نگري و سلامت روان زنان افسرده

سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 49، بهار 1399محبوبه شیروانی سعادت‌آبادی / دانشجوی دکتری روان‌شناسی دانشگاه آزاد واحد كرمان    sarvari.m67@gmail.com

نوشیروان خضری‌مقدم / دانشيار گروه روان‌شناسي ‌دانشگاه شهید باهنر کرمان    khezrimoghadam.n@gmail.com

صديقه سام‌نژاد / كارشناس ارشد مطالعات زنان و خانواده دانشگاه آزاد تهران مركز    samnezhad_sa@gmail.com

دريافت: 06/02/1396 ـ پذيرش: 25/07/1396چكیده

اين پژوهش با هدف بررسی اثربخشی معنادرمانی توأم با تلاوت قرآن و دعا بر آخرت‌نگری و سلامت روان زنان افسرده شهر کرمان انجام شد. طرح پژوهش، نیمه‌آزمایشی پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گمارش تصادفی می‌باشد. جامعة آماری پژوهش را زنان افسرده تشکیل می‌دهند. نمونة پژوهش 30 زن افسرده بود که با استفاده از مقیاس افسردگی بک، افسرده تشخیص داده شدند. سپس به صورت تصادفي در دو گروه آزمايشي و كنترل، هر كدام 15 نفر قرار گرفتند. به گروه آزمايشي كارگاه معنادرمانی توأم با تلاوت قرآن و دعا در 10 جلسه ارائه شد و گروه كنترل برنامه‌اي دريافت نكردند. هر دو گروه قبل و بعد از آزمايش به مقیاس‌های آخرت‌نگری و سلامت روان پاسخ دادند. نتايج نشان داد معنادرمانی توأم با تلاوت قرآن بر آخرت‌نگری و سلامت روان زنان تأثیر داشته است (001/0P<). تلفیق معنادرمانی با امور معنوی به زنان افسرده در معطوف ساختن آرزوها به زندگی اخروی و شناخت واقعیت دنیا کمک می‌کند و منجر به افزایش آخرت‌نگری و به دنبال آن سلامت روان آنان می‌گردد.

كليدواژه‌ها: معنا‌درمانی توأم با تلاوت قرآن و دعا، آخرت‌نگری، سلامت روان، زنان افسرده.