فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

مقايسة معنويت‌درماني ديني و درمان مبتني بر پذيرش و تعهد به شيوة گروهي و تأثيرشان بر بهبود احساس چندش و اختلال افسردگي زنان مبتلا به اختلال وسواس فكري و عملي

سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 49، بهار 1399شيماسادات برقعي / دانشجوي دكتري روان‌شناسي باليني دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران

    borghei_shima@yahoo.com

رسول روشن / استاد گروه روان‌شناسي دانشگاه شاهد    Rasolroshan@yahoo.com

هادي بهرامي / استاد گروه روان‌شناسي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران    Bahrami110@gmail.com

دريافت: 20/01/1397 ـ پذيرش: 05/07/1397چکیده

اين پژوهش با هدف مقایسة معنویت‌درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و تأثيرشان بر بهبود احساس چندش و اختلال افسردگی زنان مبتلا به وسواس فکری و عملی انجام شد. بدین‌منظور، از طرح شبه‌آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه استفاده شد. برای این پژوهش، 45 زن بیمار مبتلا به وسواس به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. آنها به‌وسیلة پرسش‌نامه‌های عمل به باورهای دینی، وسواس ییل ـ براون، مقیاس چندش و پرسش‌نامة افسردگی بک ارزیابی شدند. آزمودنی‌ها هرکدام چهارده جلسة گروهی معنویت‌درمانی دینی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را دریافت کردند. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته‌ها حاکی از این است که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و معنویت‌درمانی دینی به شیوة گروهی، در کاهش احساس چندش و اختلال افسردگی زنان مبتلا به اختلال وسواس مؤثر است (05/0>P). همچنین تحلیل‌ها نشان داد که بین دو روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و معنویت‌درمانی تفاوت معناداری وجود دارد؛ بدین‌معنا که معنویت‌درمانی دینی نسبت‌ به درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، در کاهش احساس چندش و اختلال افسردگی زنان مبتلا به اختلال وسواس اثربخشی بیشتری داشته است.

کلیدواژه‌ها: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، معنویت‌درمانی دینی، احساس چندش، افسردگی، اختلال وسواس فکری و عملی.