فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

اثربخشي هشياري‌افزايي مبتني بر اخلاق اسلامي بر بهزيستي روان‌شناختي

سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 49، بهار 1399بی‌بی آسیه سالاری / كارشناس ارشد مشاوره دانشگاه آزاد یزد    nafas.eshghi@gmail.com

محمدحسین فلاح / استادیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد یزد    fallah@iauyazd.ac.ir

دريافت: 19/01/1396 ـ پذيرش: 21/06/1396چکیده

این پژوهش به‌‌منظور بررسی اثربخشی آموزش هشیاری‌افزایی مبتنی بر اخلاق اسلامی بر بهزیستی روان‌شناختی زنان متأهل شهرستان یزد انجام شده است. نمونه شامل 30 نفر از زنان متأهل شهرستان یزد بودند که به‌‌صورت تصادفی به دو گروه و سپس هر گروه به‌صورت گمارش تصادفی در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در گروه آزمایش آموزش هشیاری‌افزایی مبتنی بر اخلاق اسلامی اجرا شد که از تدوین برنامة هشیاری‌افزایی مبتنی بر اخلاق اسلامی شریعت‌مدار استفاده شد. روش پژوهش تجربی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه آزمایش و گروه کنترل است. میزان بهزیستی روان‌شناختی شرکت‌کنندگان در این پژوهش توسط پرسش‌نامة بهزیستی روان‌شناختی ریف در پیش‌آزمون و پس‌آزمون سنجیده شد و گروه آزمایش در 10 جلسة آموزش هشیاری‌افزایی مبتنی بر اخلاق اسلامی شرکت كردند. اجرای تحلیل کوواریانس بر روی داده‌ها نشان داد که جلسات آموزشی تأثیر معناداری بر بهزیستی روان‌شناختی گروه آزمایش داشته است (01/0p<). براین‌اساس، می‌توان نتیجه ‌گرفت کرد که آموزش هشیاری‌افزایی مبتنی بر اخلاق اسلامی می‌تواند افزایش بهزیستی روان‌شناختی را درپی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها: هشیاری‌افزایی، اخلاق اسلامی، بهزیستی روان‌شناختی، زنان متأهل.