فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

مقايسه اثر‌بخشي روش درمانگري چندوجهي با رويكرد اسلامي و معنادرماني بر افزايش حمايت اجتماعي ادراك‌شدة زنان آسيب‌ديده از روابط فرازناشويي

سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 49، بهار 1399زهره صادقی / دکتری روان‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران    Zohrehsadeghi346@gmail.com

مجید صفاری‌نیا / دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران    m.saffarinia@yahoo.com

فرامرز سهرابی / استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران    sohrabi@atu.ac.ir

احمد علی‌پور / استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران    alipor@pnu.ac.ir

دريافت: 03/03/1396 ـ پذيرش: 18/08/1396چکیده

این پژوهش از نوع نیمه‌آزمايشي با طرح پيش‌آزمون ـ پس‌آزمون، شامل دو گروه آزمايش و يک گروه کنترل بود و با هدف مقایسه روان درمانگري چندوجهی با رویکرد اسلامی و معنادرمانی بر افزایش حمایت اجتماعی ادراك شده زنان آسیب دیده از روابط فرازناشویی منطقه پنج تهران انجام شد. براي انجام پژوهش به روش نیمه‌آزمایشی تعداد 30 نفر از افرادی که با مشکل روابط فرازناشویی مواجه بودند به صورت هدفمند انتخاب شده و به‌طور تصادفی در دو گروه با اندازه‌های برابر به گروه‌های آزمایشی 1 و 2 تقسیم شدند. گروه اول، مورد مداخله روان درمانگری چندوجهی با رویکرد اسلامی قرار گرفت. گروه دوم مورد مداخله معنادرمانی قرار گرفت. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله پرسش‌نامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت را تکمیل کردند. براي تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس مختلط بین ـ درون آزمودنی‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد روان‌درمانگری چندوجهی با رویکرد اسلامی و معنادرمانی توانست حمایت اجتماعی ادراک‌‌شده زنان آسیب‌دیده از عهدشکنی را افزایش دهد و این تأثیر پس از دو ماه ماندگار بود. بین روان‌درمانگری چندوجهی با رویکرد اسلامی و معنادرمانی در افزایش حمایت اجتماعی ادراک شده تفاوتی وجود نداشت. براین‌اساس، می‌توان از روش‌های روان‌درمانگری چندوجهی با رویکرد اسلامی و معنادرمانی براي افزایش حمایت اجتماعی ادراک شده زنان آسیب‌دیده از روابط فرازناشویی و کاهش آسیب‌های ناشی از آن استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها: درمانگری اسلامی، معنادرمانی، حمایت اجتماعی، روابط فرازناشویی.