فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

مقايسه اجتناب‌شناختي دانشجويان افسرده غيرباليني با توجه به وضعيت دلبستگي آنها به خدا

زهرا شاوردی / کارشناس‌ارشد روان‌شناسی تربیتی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران    z176sh@gmail.com

* فاطمه شهابی‌زاده / دانشیار واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران    f_shahabizadeh@yahoo.com

دريافت: 27/11/1396 ـ پذيرش: 10/04/1397

چکیده

اين پژوهش، از نوع علّی مقایسه‌ای است كه با هدف مقایسه اجتناب‌شناختی دانشجویان افسرده غیربالینی، با توجه به وضعیت دلبستگی آنها به خدا انجام شد. جامعة آماری،کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد بیرجند بود كه نمونه ‌اولیه شامل 360 نفر براساس جدول کرجسی ـ مورگان، به روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای تصادفی انتخاب و سپس، (108 نفر) افراد افسرده غیربالینی شناسایی و در مرحله بعد، 70 نفر افسرده، با توجه به میانگین‌ سبک‌های دلبستگی به خدا، در سبک‌های مختلف دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا قرار گرفتند. ابزارهای مورداستفاده عبارت بودند از: پرسش‌نامه افسردگی بک، اجتناب‌شناختی سکستون و دوگاس و پرسش‌نامه سبک دلبستگی به خدا روات و کرک‌پاتریک. نتایج نشان داد افراد افسرده دارای سبک ایمن به خدا، نسبت به افراد دارای سبک‌های اجتنابی و دوسوگرا، در تمامی مؤلفه‌های اجتناب‌شناختی به‌طور معناداری نمرات پایین‌تری به دست آورند. بنابراین، با داشتن سبک دلبستگی ایمن به خدا می‌توان، زمینه کاهش راهبردهای اجتناب‌شناختی را فراهم ساخت كه حاکی از اهمیت نقش دلبستگی به خدا در ارتباط با رابطه مفهومی اجتناب‌شناختی و افسردگی مي‌باشد.

کلیدواژه‌ها: اجتناب‌شناختی، افسردگی، دلبستگی به خدا.