فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

تدوين پروتكل كنترل خودارضايي؛ با تأكيد بر رويكرد اسلامي و امكان‌سنجي آن: «تك‌آزمودني»

فاطمه آذربادکان / کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه فردوسی مشهد    azarbadkan@um.ac.ir

* حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف / استاد گروه روان‎شناسی دانشگاه فردوسی مشهد     aghamohammadian@um.ac.ir

محمدسعید عبدخدایی / دانشیار گروه روان‎شناسی دانشگاه فردوسی مشهد    abdkhoda@um.ac.ir

دريافت: 09/04/1397 ـ پذيرش: 14/09/1397

چكيده

هدف این پژوهش، بررسی نقش خودکنترلی با رویکرد اسلامی، در کنترل خودارضایی دختران بود. ابتدا پروتکل کنترل خودارضایی، براساس خودکنترلی با رویکرد اسلامی تدوین و امکان‌سنجی آن مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری، شامل کلیه دختران مجرد 16 تا 20 سال دبیرستان‎های روزانه، شبانه و بزرگ‌سالان بودند که بیش از 3 بار در هفته، حداقل از یکسال گذشته خودارضایی داشتند. برای نمونه‎گیری، از نمونه در دسترس و هدفمند استفاده شد (2 نفر، 18 و 16 ساله). هر دو آزمودنی، در ابتدا و انتهای دوره درمان، پرسش‌نامه‎های اضطراب بک (BAI) و پرسش‌نامه افسردگی بک (BDI-II) را تکمیل کردند. همچنین، 6 جلسه مشاوره فردی «پروتکل کنترل خودارضایی با تأکید بر رویکرد اسلامی» دریافت کردند و به مدت 4 هفته، پیگیری درمان انجام شد. نتایج نشان داد استفاده از پروتکل کنترل خودارضایی با تأکید بر رویکرد اسلامی، در هر دو آزمودنی باعث کاهش رفتار خودارضایی شد. همچنین مقایسه نتایج پرسش‌نامه‎های اضطراب و افسردگی در مراجعان نشان‌دهنده کاهش افسردگی آنها بود. در نتیجه، استفاده از «پروتکل کنترل خودارضایی با تأکید بر رویکرد اسلامی»، منجر به حذف این رفتار در نوجوانان مي‌شود.

کلید‎واژه‎ ها: خودارضایی، خودکنترلی، رویکرد اسلامی.