فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

نگرش به فرزندآوري: نقش سبك زندگي اسلامي و ويژگي‌هاي جمعيت شناختي

سیده‌زینب رضوانی دیوکلایی / دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران    goleeee@chmail.ir

* حسین رضائیان بیلُندی / دانشجوی دکتری روان‌شناسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    h.rezaeiyan60@gmail.com

امین رحمتی / دانشجوی دکتری قرآن و روان‌شناسی جامعة المصطفی العالمیه    rahmaty2000@gmail.com

دريافت: 22/01/1398 ـ پذيرش: 05/06/1398     این پژوهش با حمایت معاونت پژوهش جامعة الزهرا سلام الله علیها انجام شده است.

چکیده

اين پژوهش، با هدف بررسی نقش سبک زندگی اسلامی و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی در پیش‌بینی نگرش به فرزندآوری به روش توصیفی و از نوع همبستگی انجام شد. بدین منظور 360 نفر از جامعه دانشجویان و طلاب متأهل شهر قم در سال تحصیلی 1397ـ1396، به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و به پرسش‌نامه‌های سبک زندگی اسلامی (ILST) و نگرش به فرزندآوری پاسخ دادند. در تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین تحصیلات و طبقه اجتماعی، با نگرش منفی به فرزندآوری ارتباط مثبت و بین شغل و میزان درآمد با نگرش منفی به فرزندآوری ارتباط منفی وجود دارد. از بین همه متغیرهای جمعیت‌شناختی، تنها بین طبقه اجتماعی اقتصادی با نگرش مثبت به فرزندآوری ارتباط منفی به دست آمد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد که مؤلفه‌های روشنفکری منفی، دنیاخواهی، نوع دوستی، گنهکاری و طبقه اجتماعی اقتصادی، به خوبی می‌توانند نگرش مثبت و منفی به فرزندآوری را پیش‌بینی نمایند. این یافته‌ها، نقش مهم و زمینه‌ای سبک زندگی اسلامی را در پیش‌بینی نگرش به فرزندآوری نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها: فرزندآوری، نگرش به فرزند‌آوری، سبک زندگی اسلامی، جمعیت شناختی.