فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

بررسي نقش خشم و تحول رواني ـ معنوي در بروز و گسترش افسردگي دانشجويان

سمیه عزیزی / دکتری روان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس    msm.azizi@gmail.com

* سيدکاظم رسول‌زاده ‌طباطبایی / استاد گروه روان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس    rasool1340@yahhoo.com

مسعود جان بزرگی / استاد گروه روان‌شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    janbo@rihu.ac.ir

دريافت: 13/10/1396 ـ پذيرش: 28/03/1397

چكيده

افسردگی، یکی از اختلالات شایع روانی بوده و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از سازه‌هاي روان‌شناختی مرتبط با افسردگی، هیجان خشم می‌باشد. معنادهی به رویدادهای آسیب‌زای زندگی و تجربه خشم، تحت تأثیر تحول روانی ـ معنوی افرادست. اين پژوهش، درصدد بررسي نقش خشم و تحول رواني ـ معنوي، در بروز و گسترش افسردگي است. بدين‌منظور، 172 نفر از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده و به تکمیل پرسش‌نامة افسردگي بک، پرسش‌نامة خشم چندبُعدي سیگل، و پرسش‌نامة تحول روانی ـ معنوی جان بزرگی پرداختند. نتایج نشان داد که بین «خشم و تحول روانی ـ معنوی با افسردگی»، و نيز بین «خشم و افسردگی»، همبستگی مثبت معنادار وجود دارد. همبستگی منفی معناداری نيز بین «خشم و تحول روانی ـ معنوی»، و بین «تحول روانی ـ ‌معنوی و افسردگی» وجود دارد. به نظر می‌رسد، خشم و تحول روانی ـ معنوی در بروز و گسترش افسردگی، نقش مؤثری داشته، بايد این دو عامل، به‌عنوان عوامل تأثیرگذار در پیش‌بینی افسردگی مورد توجه ویژه قرار گیرند.

كليدواژه‌ها: افسردگي، خشم، تحول رواني ـ معنوي.