فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

مقايسه بهزيستي رواني نوجوانان در الگوهاي ارتباط مادر ـ فرزند (تلاشي در جهت گسترش الگوي فرزندپروري ايراني اسلامي)

سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 50، تابستان 1399سهیلا جاویدنیا / دانشجوی دكتري روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، ایران

    Soheila.Javidnia@gmail.com

* فریبرز باقری / دانشيار گروه روان‌شناسي باليني و عمومي، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، ایران

دريافت: 06/03/1396 ـ پذيرش: 27/08/1396    f.bagheri@srbiau.ac.irچکیده

برای فرزندپروری مؤثر که حاصل آن داشتن فرزندانی شاد، سالم و مولد است، لازم است که الگوی بومی مؤثر و مبتنی بر فرهنگ ایران طراحی گردد. هدف اين پژوهش،‌ مقایسه بهزیستی روانی نوجوانان با توجه به الگوهای ارتباط مادر ـ فرزند در دانش‌آموزان ۱۸-14 سالة دبيرستانی شهر تهران است. بدين‌منظور، طي يك پژوهش توصيفي از نوع علّی ـ مقایسه‌ای ۲۱۹ نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌های والد ـ فرزندي باقری و بهزیستی روانی ریف میان آنها اجرا گردید تا بهزیستی روانی و سبک ارتباط مادر ـ فرزند را ارزیابی کند. براي تحليل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون تعقیبی فیشر استفاده شد. نتايج تحلیل داده‌ها نشان داد، بهزیستی روانی نوجوانان با توجه به الگوهای ارتباط مادر ـ فرزند تفاوت معنادار داشت که ترتیب نمرات بهزیستی روانی از بالاترین به کمترین مربوط به سبك ارتباطی تعادلی، امنیت‌مدار، آزادمدار و در نهایت سبک متناقض بود.

کلیدواژه‌ها: ارتباط مادر ـ فرزند، بهزیستی روانی، نوجوانان، دانش‌آموزان.