فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

تدوين الگوي سلامت رواني بر مبناي سازه‌هاي روان‌شناختي مثبت‌نگر

سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 50، تابستان 1399* علی کریمیان صیقلانی / دانشيار گروه معارف اسلامی دانشگاه گیلان    a.karimiyan110@yahoo.com

بهمن اکبری / دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران    Drbahmanakbari@yahoo.com

دريافت: 28/03/1396 ـ پذيرش: 03/09/1396چکيده

اساتید دانشگاه به‌عنوان متولیان دانش و الگوي دانشجویان، بر قشر جوان جامعه تأثیر دارند. بنابراین توجه به سلامت این قشر می‌تواند نقش مؤثری در پیشبرد اهداف جامعه و دستیابی به سعادت و کمال جمعی داشته باشد. این پژوهش با هدف تدوين الگوي سلامت رواني بر مبناي سازه‌هاي روان‌شناختي مثبت‌نگر اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سال تحصیلی 95ـ 1394 انجام گرفت. نمونة آماری شامل 150 نفر بود که به‌صورت تمام شمار از بين جامعة آماري پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، شامل پرسش‌نامة سلامت رواني دروگاتيس، ليپمن و كورى، آزمون بهزيستي معنوي پالوتزين و اليسون، مقياس اميدواري اشنايدر، آزمون خوش‌بینی شیر، کارور، و پرسش‌نامة سرسختی بارتون بود. به‌‌منظور تجزيه‌وتحليل داده‌ها، از روش معادلات ساختاري و نوشتار 18/8 نرم‌افزار ليزرل استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد که مي‌توان سلامت روانی را از طریق مؤلفه‌های روان‌شناختی مثبت‌نگر شامل بهزیستی معنوی، امیدواری، و تعهد تبیین نمود.

کليدواژه‌ها: سلامت رواني، مثبت‌نگری، بهزیستی معنوی، اميدواري، تعهد.