فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

نقش همانندي/ تضاد ويژگي شخصيتي درون‎گرايي / برون‎گرايي و پايبندي مذهبي زوجين در پيش‌بيني رضايت زناشويي

سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 50، تابستان 1399* جواد مصلحی / دانشجوي د‎کتری قرآن و روان‎شناسی، جامعةالمصطفی العالمیه، ایران، قم    javadmoslehi1@gmail.com

حسین رضائیان بیلُندی / دانشجوي د‎کتری روان‎شناسی مؤسسة آموزشی پژوهشی امام خمینی ره، ایران، قم

    h.rezaeiyan60@gmail.com

امین رحمتی / دانشجوي د‎کتری قرآن و روان‎شناسی، جامعةالمصطفی العالمیه، ایران، قم    Rahmaty2000@gmail.com

دريافت: 06/04/1396 ـ پذيرش: 02/10/1396چکيده

هدف اين پژوهش، بررسی نقش همانندی/ تضاد ویژگی شخصیتی درون‎گرایی/ برون‎گرایی و پایبندی مذهبی زوجین در پیش‌بینی رضایت زناشویی بود. اين پژوهش از نوع پژوهش‌هاي همبستگي مي‌باشد و به روش پس‌رويدادي انجام شده است. بدين‌منظور، 232 نفر (116 زوج) از دانشجويان دانشگاه بجنورد و دانش‌پژوهان مؤسسة امام خميني ره که حداقل يک سال از زندگي مشترک آنها گذشته بود، با استفاده از پرسش‌نامه‌های «شخصیت نئو» کاستا و مک‌کری، «پایبندی مذهبی» جان‌بزرگی و «رضايت زناشويي اسلامي» جدیری مورد بررسي قرار گرفتند. داده‌ها به کمک شاخص‌های مرکزی، شاخص‌های پراکندگی، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون T، آزمون F، آزمون LSD و تحلیل واریانس مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت. تحليل داده‌ها نشان مي‌دهد که ویژگی شخصیتی درون‌گرایی/ برون‌گرایی تأثیر خاص و معناداری بر سطح رضامندی زناشویی ندارد. همچنین میان همانندی/ تضاد این ویژگی شخصیتی با رضامندی زناشویی نیز رابطه‌ای پیدا نشد. بنابراین، ترکیب مطلوبی از زوجین را برای پیش‌بینی بیشترین سطح رضامندی زناشویی نمی‌توان ارائه داد. نتیجة دیگر اینکه در زوجینی که از نظر درون‌گرایی/ برون‌گرایی با یکدیگر متفاوت بودند، پایبندی آنان به مذهب نیز متفاوت می‌شد. همچنین افراد درون‌گرا و برون‌گرا در میزان پایبندی مذهبی متفاوت‎اند، اما میان پایبندی مذهبی زوجین با رضامندی زناشویی آنها رابطة معنادار مثبت وجود دارد.

کليد‌واژه‌ها: رضايت زناشويي، ویژگی‌های شخصیتی، درون‌گرایی، برون‌گرایي، پایبندی مذهبی.