فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

پيش‌بيني اختلالات رفتاري كودكان بر اساس روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه و دينداري مادران

سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 50، تابستان 1399هادی زینال‌زاده / کارشناسی ارشد روان‌شناسی اسلامی مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت

    ali.11041@yahoo.com

* نادر منیرپور / استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم    monirpoor1357@yahoo.com

محمد‌رضا جهانگیرزاده / استاديار گروه روان‌شناسی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره    jahangirzademr@gmail.com

دريافت: 24/01/1396 ـ پذيرش: 15/07/1396چکیده

اين پژوهش، از نوع همبستگی است که با هدف بررسی ارتباط بین دینداری و روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه مادران با مشکلات رفتاری کودکان در یک نمونه غیربالینی اجرا شد. بدین‌منظور، نمونه‌ای به حجم 386 نفر از دانش‌آموزان ابتدايی به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش سیاهه رفتاری کودک (CBCL)، پرسش‌نامة دینداری و پرسش‌نامة روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه (YSQ-SF) بودند. هر سه پرسش‌نامه‌ توسط مادر دانش‌آموزان تکمیل شد. نتایج نشان دادند که بین دینداری مادران و مشکلات رفتاری کودکان و نیز بین روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه مادران و مشکلات رفتاری کودکان رابطة معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که بُعد اخلاق دینداری مادران و نیز حوزه‌های بریدگی و طرد و خودمختاری و عملکرد مختل روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه مادران به‌صورت معناداری مشکلات رفتاری کودکان را پیش‌بینی می‌کند. این یافته‌ها ضمن پیش‌بینی مشکلات رفتاری کودکان بر پیامدهای منفی روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه مادران و ضرورت طرح برنامه‌های درمانی و حمایتی تأکید می‌کند و نقش دینداری مادران را در کاهش مشکلات رفتاری کودکان مورد تأیید قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها: مشکلات رفتاری کودکان، دینداری، طرح‌واره‌، روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه، طرح‌واره‌های ناکارآمد، مادران.