فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

ساخت و اعتباريابي پرسش‌نامه غفلت بر اساس منابع اسلامي

سال سيزدهم، شماره سوم، پياپي 51، پاييز 1399رحيم ميردريكوندي / استاديار گروه روان‌شناسي، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    mirderikvandi@qabas.net

مهدي عباسي / استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه علوم حدیث    ym.abbasi@gmail.com

* سيدابوالفضل حسيني‌نسب / دانشجوي دكتري روان‌شناسي، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    hoseyni8865@yahoo.com

دريافت: 10/10/1397 ـ پذيرش: 14/02/1398چکيده

این پژوهش با هدف ساخت پرسش‌نامه غفلت، بر اساس منابع اسلامی انجام گرفت. روش پژوهش، روش تحلیل محتوا و روش پیمایشی كه، با انتخاب تصادفی 240 نفر از دانش‌پژوهان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمینی ره و اعضای پایگاه خواهران ایثار زنجان، به روش تصادفی بهره برده شد. براي بررسی روایی محتوا، مؤلفه‌ها و گویه‌های دارای شاخص CVR 49/0 به بالا و شاخص CVI 79/0 به بالا، تأييد شد. روایی ملاک با محاسبه ضریب همبستگی پرسش‌نامه حاضر و مقیاس هم‌ارز 635/0 بوده و در سطح 01/0 معنادار است. نتیجه بررسی روایی سازه، به شیوه تحلیل عاملی، استخراج 7 عامل بود که در مجموع، 648/51 درصد واریانس کل را برآورد می‌کند. اين عوامل عبارتند از: درک و فهم سطحی، سهل‌انگاری، بی‌توجهی به ارزش‌های حقیقی، آرزوهای دست‌نایافتنی، فراموشی معیارها، بی‌توجهی به دیگران و بی‌توجهی به رضایت الهی. اعتبار پرسش‌نامه، از ضریب آلفای کرونباخ 850/0 و همبستگی بین دو نیمه‌مقیاس برابر با 659/0 برخوردار است.

کلیدواژه‌ها: غفلت، ساخت، پرسش‌نامه، روایی و اعتبار.