فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

بررسي اثربخشي گروه‌درماني معنوي بر مؤلفه‌هاي صبر و علايم اضطراب در دانشجويان مبتلا به اختلال اضطراب فراگير با رويكرد اسلامي

سال سيزدهم، شماره سوم، پياپي 51، پاييز 1399عزت‌اله قدم‌پور / دانشیار گروه روان‌شناسي، دانشگاه لرستان    ghadampour.e@lu.ac.ir

محبوبه ملكي / كارشناس‌ارشد روان‌شناسي عمومي، دانشگاه علامه طباطبائي    leylabahari@ymail.com

* نسرین‌السادات حسینی رمقانی / دانشجوی دکتری روان‌شناسی دانشگاه لرستان    nasrin.ramaghani@gmail.com

سیده خدیجه مرادیانی گیزه‌رود / دکتری روان‌شناسی دانشگاه لرستان    khadije.moradiani@gmail.com

محمد قلی‌پور / کارشناس‌ارشد فلسفه تعليم وتربيت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران    mohammad.gholipur313@gmail.com

دريافت: 03/12/1397 ـ پذيرش: 30/04/1398چکيده

هدف اين پژوهش، بررسی اثربخشی گروه‌درمانی معنوی، بر مؤلفه‌های صبر و علایم اضطراب در دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر با رویکرد اسلامی بود. طرح پژوهش به صورت شبه‌آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون، با گروه کنترل می‌باشد. به شیوه غربالگری، 34 دانشجو مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، از بین دانشجویان دانشگاه لرستان انتخاب شدند و در دو گروه 17 نفری آزمایش و کنترل، به صورت تصادفی جایگزین شدند. گروه‌درمانی معنوي با رویکرد اسلامی، در طول 8 جلسه، براي گروه آزمایش اجرا شد. از پرسش‌نامه اختلال اضطراب فراگیر و مقیاس صبر، برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد كه تفاوت بین میانیگن نمره اضطراب و مؤلفه‌های صبر در مرحلة پس‌آزمون، در گروه آزمایش و کنترل با کنترل متغیر پیش‌آزمون، معنادار بوده است. با توجه به این نتایج، می‌توان از گروه‌درمانی معنوی، با رویکرد اسلامی براي کاهش علایم اضطراب و افزایش صبر در افراد با نشانگان بالینی اختلال اضطراب فراگیر استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها: گروه‌درمانی، معنویت، اضطراب، صبر.