فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

بررسي رابطة بين بهزيستي معنوي و شوخ‌طبعي با بهزيستي روان‌شناختي و تاب‌آوري

سال سيزدهم، شماره سوم، پياپي 51، پاييز 1399*حسين احمد برآبادي / استاديار گروه مشاوره، دانشگاه بجنورد    brabadihossiena@yahoo.com

رقيه آلخانيان / كارشناس‌ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد قوچان    ralkhanyan@gmail.com

دريافت: 07/10/1396 ـ پذيرش: 09/02/1397چکيده

هدف اين پژوهش، بررسی رابطه بین بهزیستی معنوی و شوخ‌طبعی با بهزیستی روان‌شناختی و تاب‌آوری در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه بجنورد است. این پژوهش از نوع همبستگی، با نمونه پژوهش شامل 337 نفر است که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، به‌ تناسب حجم و جنس دانشجویان هر 4 دانشکده و گروه‌های مرتبط به آنها صورت گرفته است. برای جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌های بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون، شوخ‌طبعی SHQ، تاب‌آوری کانر و دیویدسون و بهزیستی روان‌شناختی ریف مورد استفاده قرار گرفته است. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماري ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخة 23، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. با توجه به مقادیر به‌دست‌آمده، نتایج آزمون نشان داد که تأثیر بهزیستی معنوی و شوخ‌طبعی، بر روی تاب‌آوری و بهزیستی روان‌شناختی در سطح اطمینان 99 درصد مورد تأيید قرار گرفته و همة فرضیه‌های پژوهش مبنی بر ارتباط بین تاب‌آوری و بهزیستی روان‌شناختی با شوخ‌طبعی و بهزیستی معنوی تأيید شده است.

کلیدواژه‌ها: بهزیستی معنوی، شوخ‌طبعی، تاب‌آوری، بهزیستی روان‌شناختی.