فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

خصوصيات روان‌سنجي پرسشنامه «هوش اخلاقي» كودكان

سال پانزدهم، شماره سوم، پياپي 59، پاييز 1401، ص 83-100

الهه گلپايگاني/ كارشناس ارشد روان‌شناسي دانشگاه پيام نور    glp_e@yahoo.com

* مهناز علي‌اکبري دهکرديhttps://orcid.org/0000-0002-8918-3346/ استاد گروه روان‌شناسي دانشگاه پيام نور aliakbaridehkordi@gmail.com

طيبه محتشمي/ كارشناس ارشد روان‌شناسي دانشگاه پيام نور     t.mohtasham@gmail.com

دريافت: 17/04/1399 ـ پذيرش: 07/08/1399چکيدهبا توجه به اهميت اخلاق در اسلام و رابطه تنگاتنگ دين و اخلاق، از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ مسائل تربيتي در جامعه اسلامي، ﭘﺮورش ﻫﻮش اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ. در داخل کشور، ابزار اندازه‌گيري اين مفهوم براي کودکان وجود ندارد. اين پژوهش با هدف توليد ابزار بومي‌شده، به بررسي روايي و پايايي «پرسشنامه سنجش هوش اخلاقي» در کودکان 3 تا 7 ساله ايراني پرداخته است. 387 تن از دختران و پسران 3 تا 7 ساله ساکن مناطق 22گانه شهر تهران با روش «نمونه‌گيري خوشه‌اي چندمرحله‌اي و تصادفي ساده» انتخاب شدند. چارچوب نظري تحقيق براساس عقايد الگوی بوربا (2005) شکل گرفته است. از روش «پيمايشي» استفاده شده و براي بررسي روايي اين پرسشنامه از روايي سازه و روايي عاملي، و براي پايايي ابزار نيز از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده گردیده است. يافته‌ها نشان می‌دهد با حذف برخي گويه‌ها و تغيير در برخي گويه‌ها در عوامل اوليه، اين الگو تأييد شده و اين مقياس به‌عنوان الگویي براي سنجش هوش اخلاقي در کودکان شهر تهران با توجه به تغييرات اجتماعي ـ شناختي در جامعه ايراني ابزاري پايا و رواست.کليدواژه‌ها: هوش اخلاقي، کودکان، روايي، پايايي.