فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

اثربخشي روان‌درماني معنوي ـ مذهبي بر طرحواره‌هاي هيجاني و سازگاري زناشويي زنان در آستانة طلاق

سال پانزدهم، شماره سوم، پياپي 59، پاييز 1401، ص 47-60

 


* مژده ظريفي/ دانشجوي دكتري مشاوره دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد mozhdeh.Zarifi@yahoo.com

بيتا نيكوآبكنار/ کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران     bitanikoo66@gmail.com

اقبال زارعي/ دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران     eghbalzarei2010@yahoo.com

دريافت: 20/01/1399 ـ پذيرش: 02/06/1399

چکيده
طلاق يکي از استرس‌زاترين اتفافات زندگي است، به‌گونه‌اي‌که بعد از تجربه مرگ عزيزان، دومين منبع استرس در زندگي و يکي از سخت‌ترين تجربه‌هاي فرد در زندگي به‌شمار می‌رود. يکي از درمان‌هاي روان‌شناختي که براي زنان در آستانه طلاق طراحي شده، «روان‌درماني معنوي ـ مذهبي» است. هدف پژوهش حاضر تعيين تأثير «روان‌درماني معنوي ـ مذهبي» بر طرحواره‌هاي هيجاني و سازگاري زناشويي زنان در آستانه طلاق است. روش پژوهش «نیمه‌آزمایشی» با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون است که با گروه کنترل اجرا گردید. جامعه آماري پژوهش را تمام زنان متقاضی طلاق مراجعه‌کننده به دادگاه طلاق شهر بندرعباس در نيمه اول سال 1398 تشکيل مي‌دهند که از ميان آنها با استفاده از روش «نمونه‌گيري در دسترس» 30 تن انتخاب و به‌طور تصادفي در گروه آزمايش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) جايگزين شدند. شرکت‌کنندگان گروه آزمايش، 12 جلسه برنامه «روان‌درماني معنوي ـ مذهبي» را دريافت نمودند. براي جمع‌آوري داده‌ها از پرسشنامه «سازگاري زناشويي» گراهام اسپانيز (1976) و مقياس «طرحواره‌هاي هيجاني» ليهي استفاده شد. داده‌ها با روش آماري «تحليل کواريانس» تجزيه ‌و تحليل گردید. يافته‌ها نشان می‌دهد: زنان در آستانه طلاق گروه آزمايش نسبت به زنان در آستانه طلاق گروه کنترل در پس‌آزمون، به‌طور معناداري، سازگاري زناشويي و طرحواره‌هاي هيجاني سازگار بيشتر و طرحواره‌هاي هيجاني ناسازگار کمتري داشتند و فرضيه پژوهش مبني بر تأثير «روان‌درماني معنوي ـ مذهبي» بر طرحواره‌هاي هيجاني و سازگاري زناشويي زنان در آستانه طلاق تأیيد گردید (01/0>P). مي‌توان نتيجه گرفت که «روان‌درماني معنوي ـ مذهبي» بر طرحواره‌هاي هيجاني و سازگاري زناشويي زنان در آستانه طلاق تأثير دارد.

کليدواژه‌ها: روان‌درماني معنوي ـ مذهبي، طرحواره‌هاي هيجاني، سازگاري زناشويي.