فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

مؤلفه‌هاي روان‌شناختي طمأنينه براساس آيات و روايات و ساخت پرسشنامه اوليه

سال پانزدهم، شماره چهارم، پياپي 60، زمستان 1401، ص 31-48 

مجيد عظيمي‌وند/ كارشناس ‌ارشد روان‌شناسي مؤسسه اخلاق و تربيت    m.azimy@chmail.ir

* محمدرضا احمدي محمدآبادي/ دانشيار گروه روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)     m.r.ahmadi313@gmail.com

مهدي عباسي/ استاديار گروه روان‌شناسي اسلامي پژوهشگاه قرآن و حديث    ym.abbasi@gmail.com

دريافت: 12/12/1397 ـ پذيرش: 25/04/1398چکيده

اين پژوهش با هدف بررسي مؤلفه‌هاي روان‌شناختي طمأنينه براساس آيات و روايات و ساخت پرسشنامه اوليه آن انجام شد. براي مطالعه آيات و روايات از روش «تحليل محتوا» و براي ارزيابي روايي و پايايي پرسشنامه، از روش «پيمايشي» استفاده گردید. پس از استخراج مؤلفه‌هاي طمأنينه، گويه‌هاي متناسب طراحي و هماهنگ با نظر کارشناسان، پرسشنامه ساخته شد. نمونه‌اي 74 نفري از طلاب همدان با روش «نمونه در دسترس» انتخاب گرديد. پس از تجزيه ‌و تحليل يافته‌ها با روش‌هاي آماري، نتايج ذيل به‌ دست آمد: 1) از نظر کارشناسان خبره دين و روان‌شناسي، روايي محتوايي (CVI) 12 تا از مؤلفه‌‌ها بالاتر از 6/ 0 و تنها يک مؤلفه پايين(5/0) بود و گويه‌هايي که CVI آنها بالاتر از 6/0 بود در پرسشنامه قرار گرفت. 2) همه مؤلفه‌ها، بجز «تمايل به پذيرش حقيقت» با کل پرسشنامه همبستگي معناداری داشت که نشان‌دهنده روايي سازه بود. 3) پايايي پرسشنامه پس از بررسي همساني دروني پرسشنامه با ضريب آلفاي کرونباخ در سطح 881/0 به ‌دست آمد. 4) همساني دروني براساس ضريب دو نيمه‌سازي گاتمن و اسپيرمن براون برابر با 831/0 و همبستگي دونيمه آزمون 711/0 به دست آمد. بنابراين پرسشنامه از پايايي و روايي مناسبی برخوردار است.کليدواژه‌ها: طمأنينه، پرسشنامه اوليه، مؤلفه، آيات و روايات، آرامش، روان‌سنجي.