فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

نقش سلامت معنوي و تحريف‌هاي شناختي در پيش‌بيني سازگاري زناشويي و انسجام خانواده

سال پانزدهم، شماره چهارم، پياپي 60، زمستان 1401، ص 157-172

 ناهيد معراجي/ کارشناس‌ارشد روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي کرج    n.meraj2020@yahoo.com

* مرتضي اخلاقي‌فرد/ استاديار گروه اديان و عرفان دانشگاه آزاد اسلامي کرج       akhlaghifardmorteza@gmail.com

آرزو تاري‌‌مرادي/ استاديار گروه روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي کرج     arezootarimoradi@yahoo.com

دريافت: 21/07/1399 ـ پذيرش: 03/10/1399چکيده

هدف پژوهش حاضر تعيين نقش سلامت معنوي و تحريف‌هاي ‌شناختي در پيش‌بيني سازگاري زناشويي و انسجام خانواده بوده است. روش پژوهش «توصيفي» از نوع «همبستگي» است. جامعه‌ آماري اين پژوهش شامل تمام دانشجويان متأهل دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج در سال ‌تحصيلي 1398-1399 بود که تعداد 120 تن به روش «نمونه‌گيري در دسترس» به‌عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. براي گردآوري داده‌ها از پرسشنامه «ارزيابي ‌انطباق‌پذيري» و «همبستگي ‌خانوادگي»، مقياس «سازگاري زن و شوهر» اسپنير، مقياس «سلامت معنوي» و مقياس «تحريف‌هاي شناختي بين‌فردي» استفاده شد. تجزيه و تحليل داده‏ها با آزمون ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه با بهره‌گيري از نرم‌افزار آماري SPSS (نسخه 22) صورت گرفت. يافته‌ها نشان می دهد بين سلامت معنوي و تحريف‌هاي شناختي (و همه مؤلفه‌هاي آنها) با سازگاري زناشويي و انسجام خانواده ـ به ترتيب ـ رابطه مثبت معنادار و منفي معناداري وجود دارد (01/0P‌). همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد به ترتيب 2/55 درصد و 3/41 درصد از سازگاري زناشويي از طريق سلامت معنوي و تحريف‌هاي شناختي (و مؤلفه‌هاي آنها) و 1/56 درصد و 5/40 درصد از انسجام خانواده از طريق سلامت معنوي و تحريف‌هاي شناختي (و مؤلفه‌هاي آنها) تبيين مي‌شود (01/0P‌). با توجه به اين نتايج مي‌توان بيان نمود که متغيرهاي «سلامت معنوي» و «تحريف‌هاي شناختي» توانايي پيش‌بيني سازگاري زناشويي و انسجام خانواده را دارند و نيازمند برنامه‌هايي براي بهبود اين متغيرها هستند.کليدواژه‌ها: سلامت معنوي، تحريف‌هاي شناختي، سازگاري زناشويي، انسجام خانواده.