فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

زمينه‌يابي و روايي‌سنجي پيمان‌شكني زناشويي براساس انديشه ديني

سال پانزدهم، شماره سوم، پياپي 59، پاييز 1401، ص 101-114* محمد زارعي توپخانه/ استادیار گروه خانواده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه Mohammadz@rihu.ac.ir

مسعود جان‌بزرگي/ استاد گروه روان‌شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه     janbo@rihu.ac.ir

سيدكاظم رسول‌زاده طباطبايي/ دانشیار گروه روان‌شناسي دانشگاه فردوسی     rasoolza@modares.ac.ir

سيدمحمد غروي‌راد/ مدیر دانشکده علوم رفتاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    psy.dep@rihu.ac.ir

دريافت: 27/05/1399 ـ پذيرش: 30/09/1399چکيده

پژوهش حاضر با هدف زمينه‌يابي و روايي‌سنجي پيمان‌شکني زناشويي براساس انديشه ديني صورت پذيرفته است. اين پژوهش از نوع بنيادين نظري است و از روش «اجتهادي» استفاده کرده است. با استفاده از این روش، داده‌هاي‌ لازم استخراج، دسته‌بندي و تحليل گرديدند. به منظور ارزشيابي، صحت، قابل اطمينان بودن و موثق بودن از شاخص‌هاي «اعتماد‌پذيري»، «انتقال‌پذيري»، «وابستگي و اتکاپذيري»، و «تأييد‌پذيري» گابا و لينکلن استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از جداول و نمودارهاي فراواني و بررسي اعتماد‌پذيري از دو شيوه «نسبت روايي محتوا» (CVR) و شاخص «روايي محتوا» (CVI) استفاده گردیده است. نتايج حاصل از زمينه‌‌يابي و روايي‌سنجي، گوياي اين مطلب است که از ديدگاه آموزه‌هاي اسلامي براي زمينه‌‌يابي پيمان‌شکني زناشويي 33 مقوله قابل استخراج است که 15 مقوله در حوزه فردي و 18 مقوله در حوزه ارتباطي جاي مي‌گيرند. اين يافته مي‌تواند زمينه را براي ساخت مقياس و مداخلات باليني براساس انديشه اسلامي فراهم آورد.

 

کليدواژه‌ها: پيمان‌شکني زناشويي، زنا، خيانت.