فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

نقش هوش هيجاني و هوش معنوي در عملكرد تحصيلي با واسطه‌گري عمل به اعتقادات مذهبي و سلامت روان

سال پانزدهم، شماره سوم، پياپي 59، پاييز 1401، ص 151-166

* كاظم برزگر بفرويي/ دانشیار روان‌شناسي تربيتي دانشگاه يزد k.barzegar@yazd.ac.ir

فهيمه رضايي‌پور/ كارشناس ‌ارشد روان‌شناسي تربيتي دانشگاه يزد    f.rezaeipour1396@gmail.com

طاهره پاك‌ديده/ كارشناس ‌ارشد روان‌شناسي تربيتي دانشگاه يزد    pakdideh1372@gmail.com

دريافت: 08/02/1399 ـ پذيرش: 17/04/1399چکيده

هدف از اين پژوهش بررسي نقش هوش هيجاني و هوش معنوي در عملکرد تحصيلي دانشجومعلمان با واسطه‌گري عمل به اعتقادات مذهبي و سلامت روان است. در اين پژوهش «توصيفي ـ همبستگي» 326 دانشجومعلم (147 دختر و 177 پسر) به روش «نمونه‌گيري در دسترس» انتخاب شدند و به پرسشنامه‌اي متشکل از مقياس‌هاي هوش هيجاني، هوش معنوي، عمل به اعتقادات مذهبي و سلامت روان پاسخ دادند. عملکرد تحصيلي دانشجومعلمان نيز براساس ميانگين نمرات دروس آنان سنجيده شد. يافته‌هاي الگو‌سازي معادلات ساختاري نشان می‌دهد: هوش معنوي به‌طور مثبت و معنا‌دار عملکرد تحصيلي را پيش‌بيني مي‌کند. علاوه بر اين، نقش واسطه‌اي عمل به اعتقادات مذهبي و سلامت روان در رابطه بين هوش هيجاني و هوش معنوي با عملکرد تحصيلي تأييد شد. بنابراين، مي‌توان نتيجه‌گيري کرد: با ارتقای هوش هيجاني، هوش معنوي، تقويت روحيه عمل به اعتقادات مذهبي و افزايش سلامت روان مي‌توان عملکرد تحصيلي دانشجومعلمان را بهبود بخشيد.کليدواژه‌ها: هوش هيجاني، هوش معنوي، عملکرد تحصيلي، عمل به اعتقادات مذهبي، سلامت روان.