فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

بررسي ميزان اثربخشي آموزش‌هاي روان شناختي مبتني بر روايات اسلامي در / علي‌نقي فقيهي / فاطمه رفيعي‌مقدم

 بررسي ميزان اثربخشي آموزش‌هاي روان شناختي مبتني بر روايات اسلامي در رضايت زناشويي زوجين


علي‌نقي فقيهي / فاطمه رفيعي‌مقدم 


چکيده


هدف اين پژوهش، بررسي نتايج آموزش‌هاي حديثي بر رضايت زناشويي بيست همسر (ده زوج) مراجعه‌کننده به مرکز مشاورة مؤسسة مطالعاتي مشاورة اسلامي در قم است که حاضر به فراگيري اين آموزش‌ها شده‌اند.

روش تحقيق, آزمايشي با گروه گواه و از نوع پيش آزمون ـ پس آزمون بوده است. گروه آزمايش، متشکل از بيست زوج داراي مشکلات زناشويي بود که آموزش‌هاي روان‌شناختي مبتني بر آيات و روايات اسلامي را دريافت کردند و گروه گواه نيز متشکل از بيست زوج داراي مشکلات زناشويي بودند که هيچ آموزشي دريافت نكردند. پس از مصاحبة تشخيصي و پيش‌آزمون، هريک از زوجين گروه آزمايش، در شش جلسه به صورت گروهي و يا انفرادي آموزش ديدند و به فاصلة دو هفته پس از پايان آموزش، پس‌آزمون از آنها به عمل آمد.

مقايسة يافته‌هاي دو گروه نشان داد که آموزش‌هاي روان‌شناختي ياد شده در بهبود روابط همسران و در نتيجه، رضايتمندي زناشويي آنها مؤثر است؛ و نيز به دست‌آمد که آموزش‌ها تأثيرات ماندگاري (در طول زمان) بر بهبود رضايتمندي زناشويي زوجين داشته است. همچنين، نتايج، گوياي عدم تأثير جنسيت بر اثربخشي آموزش‌هاي روان‌شناختي ياد شده است.

 


کليد واژه‌ها: آموزش‌هاي روان‌شناختي، بهبود روابط زوجين، رضايت زناشويي.