فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

بررسي رابطه نگرش مذهبي با شادكامي و سلامت رواني دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان

سال دوم، شماره چهارم، زمستان 1388، ص 157 ـ 174


كبري كاظميان‌مقدم* / مهناز مهرابي‌زاده هنرمند**


چكيده


اين پژوهش با هدف بررسي رابطه نگرش مذهبي با شادكامي و سلامت رواني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان تدوين يافته و از ميان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان در سال تحصيلي 88- 1387، 180 نفر (90 دانشجوي دختر و 90 دانشجوي پسر) به روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌ايي انتخاب شده‌اند. ابزار اين پژوهش، پرسش‌نامه نگرش‌سنج مذهبي، پرسش‌نامه شادكامي آكسفورد و پرسش‌نامه سلامت رواني (SCL-25). طرح پژوهش از نوع همبستگي است. براي تجزيه و تحليل داده‌ها، علاوه بر روش‌هاي آمار توصيفي نظير ميانگين و انحراف معيار از روش آمار استنباطي همانند ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج حاصل از ضريب همبستگي پيرسون نشان داد كه بين نگرش مذهبي و شادكامي دانشجويان اين دانشگاه در سطح 0001/0 p< رابطه مثبت معناداري وجود دارد. همچنين بين نگرش مذهبي و سلامت رواني آنان رابطه مثبت معناداري مشاهده شد.


كليد واژه‌ها: نگرش مذهبي، شادكامي، سلامت رواني، دانشجويان دختر و پسر.
مقدمه


مطالعات تاريخي گواه آن است كه نيايش و دعا به عنوان يك واقعيت موجود در جهان هستي، از بدو خلقت انسان مطرح بوده است و مردم براي نيل به كمال از آن استفاده مي‌كرده‌اند. امروزه روان‌شناسان دريافته‌اند كه دعا، نماز و داشتن ايمان محكم، تشويش، نگراني، يأس و ترس را برطرف مي‌سازد. قرآن كريم مي‌فرمايد: «الا بذكر الله تطمئن القلوب»؛ (رعد: 28) آگاه باشيد كه با ذكر و ياد خدا، دل‌هاي شما آرامش مي‌يابد و احساس امنيت مي‌كنيد.


دين به شكل خاصي در هر فرهنگ شناخته شده‌ايي وجود دارد.1 دين را مي‌توان از ديدگاه آيين‌ها، شخصيت‌هاي نمادين و انواع دعاها بررسي كرد. فرد ديندار به نوعي با يك منبع الهي و منبع آفرينش، كه بر زندگي بشر و امور طبيعي تأثير دارد، ارتباط برقرار مي‌كند. ويليام جميز2 در كتاب «دين و روان» چنين مي‌گويد: دين عبارت است از: اعتقاد به اين كه نظم نامرئي در چيزهاي اين جهان است و بهترين كار اين است كه، خود را با اين نظم هماهنگي دهيم. و يا احساسات و اعمال و تجارب انسان در خلوت با آن چه كه آن را خدا مي‌داند.3 همچنين دين يك واقعيت مشخص عيني است كه مورخان آن را مطالعه مي‌كنند.


شادكامي، كه هدف مشترك انسان‌هاست و همه در تلاش براي رسيدن به آن مي‌باشند،4 ارزشيابي افراد از خود و زندگيشان است. اين ارزشيابي‌ها، ممكن است جنبه شناختي داشته باشد، مانند قضاوت‌هايي كه در مورد خشنودي از زندگي صورت مي‌گيرد و يا جنبه عاطفي كه شامل خلق و هيجاناتي است كه در واكنش به رويدادهاي زندگي ظاهر مي‌شود. بنابراين، شادكامي از چند جزء تشكيل يافته كه عبارت است از: خشنودي از زندگي، خلق و هيجانات مثبت و خوشايند و فقدان خلق و هيجانات منفي.5


افراد شادكام افكار و رفتارهايي دارند كه سازگار و كمك كننده مي‌باشد. اين‌گونه افراد با ديدگاهي روشن به امور مي‌نگرند. دعا و نيايش دارند. به طور مستقيم براي حل مسائل از خود تلاش نشان مي‌دهند و به موقع از ديگران كمك مي‌طلبند. از سوي ديگر، افراد غيرشادكام، بدبينانه فكر و عمل مي‌كنند. در خيالات فرو مي‌روند. خود و ديگران را سرزنش مي‌كنند و از كار كردن براي حل مشكلات اجتناب مي‌ورزند.6


ويلسون7 به نقل از داينر و لوكاس8 با مرور شواهد تجربي در مورد همبسته‌هاي شادكامي دريافت كه فرد شادكام فردي است سالم، فرهيخته، برون گرا، مذهبي، خوش بين و باهوش.9


يكي از موارد مؤثر بر شادكامي، كه به عنوان حمايت كننده عاطفي و وسيله‌ايي براي تفسير مثبت رويدادهاي زندگي مي‌باشد، نگرش ديني است. افراد با گرايش ديني و اين عقيده كه در جهان مقصد والايي وجود دارد، مي‌توانند شادكامي خود را ارتقا بخشند.10


به طوركلي، نظريه‌پردازان ديگري وجود دارند كه راه رسيدن به شادكامي و خوشبختي روان‌شناختي را در پرتو توجه به ارزش‌ها و هدف‌هاي معنوي، نيازهاي بنيادي، معنادار بودن و هدفمندي زندگي، عشق و علايق ديني و الهي مي‌دانند.11 شواهد تجربي فراواني وجود دارد كه حاكي از رابطه مثبت معنادار بين نگرش ديني، و شادكامي مي‌باشد.12


فرانسيس13 و همكاران14 با هدف بررسي رابطه بين نگرش ديني و شادكامي در نوجوانان، به كمك مقياس شادكامي آكسفورد گزارش داده‌اند كه، بين شادكامي و نگرش ديني رابطه ضعيف، اما معناداري وجود داشته است. در مطالعه‌ايي ديگر بيرد15 و همكاران16 چهار عامل شادكامي و رابطه آن را با تعهد ديني مورد بررسي قرار دادند. آنان دريافتند كه تعهد ديني، پيش‌بيني كننده شادكامي است. مطالعات بوهنلين17 به نقل از لوئيس؛18 هالاهمي و آرجيل19 به نقل از مالتبي و همكاران؛20 كارنزارو و همكاران21 نشان دهنده رابطه مثبت معنادار بين شادكامي و خوشبختي با نگرش و باورهاي ديني است. يزداني و آزاد22 به بررسي رابطه بين نگرش ديني، سبك‌هاي مقابله‌ايي و شادكامي در دختران و پسران دبيرستاني اصفهان، در سال تحصيلي 82ـ81 پرداخت. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه، بين نگرش ديني با شادكامي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.


نظام‌نامه سازمان بهداشت جهاني، سلامت رواني را اين‌گونه تعريف مي‌كند: «سلامت رواني حالت كامل آسايش و كاميابي زيستي رواني اجتماعي است و صرف فقدان بيماري يا معلوليت نمي‌باشد. سلامت رواني در مفهوم عام خود نيز به سلامت فكر و تعادل رواني و دارا بودن خصوصيات مثبت رواني اطلاق مي‌گردد. همچنين در مفهوم تخصصي، خود رشته‌اي از بهداشت است كه افراد تحصيل كرده و داراي مهارت و تجربيات خاص با اتخاذ روش‌هاي علمي آن را به مردم آموزش مي‌دهند.23


نقش دين در بهداشت و شفا بخشي از قرون بسيار دور شناخته شده است. در طول هزاران سال مذهب و پزشكي در مداوا و كاهش رنج‌هاي انسان شريك بوده‌اند.24 مانسون25 (1998) با مرور جامعي از بررسي‌ها، دعا را يكي از رفتارهاي مذهبي مرتبط با سلامت و تندرستي گزارش مي‌دهد.26


ميرز،27 در پژوهشي اثرات مذهب را در ارتقا بهداشت رواني گزارش داده است. مورفي28 و همكاران باور و اعمال مذهبي را با سطوح پايين افسردگي و افرادي، كه تحت شرايط فشارزاي رواني هستند، مرتبط دانسته‌اند. نتايج تحقيق پارگامنت29 و همكاران نشان مي‌دهد افرادي كه به طور مكرر دعا مي‌كنند، كمتر از افسردگي و اضطراب رنج مي‌برند.


نجفي و همكاران در بررسي رابطه مذهبي و پاسخ‌هاي مقابله‌اي و سلامت رواني دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد نشان دادند كه، بين نگرش مذهبي و سلامت رواني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. اين امر حكايت از بالا بودن هميشگي بين نگرش مذهبي و سلامت رواني دارد.30


وهاب‌زاده به بررسي رابطه بين اعتقادات ديني و ميزان اضطراب دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي تهران پرداخت. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد، در گروهي ميانگين نمره اضطرب بالا بود، ميانگين نمره اعتقادات مذهبي بسيار پايين بود. همچنين در كه آيا بين نگرش مذهبي با شادكامي و سلامت رواني دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان رابطه وجود دارد؟


بنابراين، با توجه به هدف پژوهش و پيشينه پژوهشي، فرضيه‌هاي زير مورد آزمون قرار گرفتند:


1. بين نگرش مذهبي و شادكامي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان رابطه مثبت وجود دارد.


2. بين نگرش مذهبي و سلامت رواني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان رابطه مثبت وجود دارد.روش تحقيق


تحقيق حاضر از نوع تحقيقات توصيفي مي‌باشد كه در آن از روش همبستگي استفاده شده است. در چنين تحقيقاتي، پژوهشگر به دنبال بررسي رابطه احتمالي و اندازه همبستگي بين متغيرهاي ذكر شده در تحقيق مي‌باشد. از اين‌رو، هدف كشف رابطه علي نيست، بلكه تبيين رابطه جهت ارتباط و معناداري آن مي‌باشد. به طور كلي، رويدادها و عوامل گوناگوني مي‌توانند با شادكامي و سلامت رواني در ارتباط باشند، اما در تحقيق حاضر به دنبال بررسي رابطه احتمالي بين نگرش مذهبي با شادكامي و سلامت رواني دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان هستيم. بنابراين، طرح مذكور مناسب‌ترين طرح براي بررسي موارد فوق مي‌باشد.جامعه و نمونه آماري


جامعه آماري اين پژوهش، كليه دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان در سال تحصيلي 88-1387 است و نمونه آماري پژوهش شامل 180 نفر از دانشجويان (90 دانشجوي پسر و 90 دانشجوي دختر) مقطع كارشناسي است، كه به روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌ايي انتخاب شده‌اند.ابزار اندازه گيري


در اين پژوهش، به منظور آزمون فرضيه‌هاي تحقيق از پرسش‌نامه‌هاي نگرش سنج مذهبي31 و پرسش‌نامه شادكامي آكسفورد32 (OHI) و پرسش‌نامه سلامت رواني(SCL-25) استفاده شد.الف. پرسش‌نامه نگرش سنج مذهبي


اين مقياس توسط خداياري فرد و غباري بناب (1374) تهيه شده و شامل40 سوال در خصوص حيطه‌هاي موضوعي عبادات، اخلاقيات، ارزش‌ها، اثر مذهب در زندگي و رفتار انسان، مباحث اجتماعي، جهان‌بيني و باورها، علم و دين مي‌باشد. نمره‌گذاري بر اساس روش ليكرت با گزينه‌هاي كاملاً موافقم، تا حدي موافقم، بينابين، تا حدي مخالفم و كاملاً مخالفم تنظيم شده است.


براي نمره‌گذاري مقياس، به هر يك از گزينه‌هاي انتخاب شده، كه نگرش مثبت تلقي شده‌اند، 4 و 5 امتياز، به گزينه‌هايي كه نگرش منفي تلقي شده‌اند، 1و2 و به گزينه‌هاي بينابين 3 نمره تعلق مي‌گيرد. بشترين نمره در اين مقياس، 200 امتياز است. ضريب همبستگي نمره هر يك از مواد با نمره كل پرسش‌نامه در سطح 0001/0 معتبر است و پايايي با دو روش اسپيرمن براون و گاتمن برابر 93/0 و 92/0 است. ضريب آلفاي كرونباخ برابر 95/0 مي‌باشد.


شريفي (1381) پايايي اين پرسش‌نامه را به روش تصنيف برابر 88/0 و به روش آلفاي كرونباخ برابر 93/0 به دست آورده است.


در تحقيق حاضر، براي تعيين پايايي پرسش‌نامه، نگرش سنج مذهبي از دو روش آلفاي كرونباخ و تنصيف استفاده شد. براي كل پرسش‌نامه به ترتيب برابر با 96/0 و 96/0 مي‌باشد كه بيانگر پايايي مطلوب پرسش‌نامه نگرش مذهبي مي‌باشد. جدول شماره 1 اين مهم را نشان مي‌دهد.


جدول1: ضرايب پايايي پرسش‌نامه نگرش مذهبي در پژوهش حاضر


شاخص‌هاي آماري


مقياس: نگرش مذهبيآلفاي كرونباختنصيفدانشجويان دختر91/090/0دانشجويان پسر95/094/0كل دانشجويان96/096/0همان‌طوري كه در جدول 1 مشاهده مي‌شود ضرايب پايايي پرسش‌نامه نگرش سنج مذهبي بين 90/0 تا 96/0 نوسان دارد كه به طور كلي، بيانگر ضرايب پايايي مطلوب مي‌باشد.ب. پرسش‌نامه شادكامي آكسفورد (OHI)


اين ابزار در سال 1989 توسط آرجيل و لو33 تهيه شده است. چون آزمون بك34 يكي از موفق ترين مقياس‌هاي افسردگي بوده است، آرجيل پس از رايزني با بك بر آن شد تا جملات مقياس افسردگي بك را معكوس كند. براي نمونه، نخستين ماده مقياس بك پس از معكوس شدن به شكل زير در مي‌آيد: احساس خوشحالي نمي‌كنم، تا حدي احساس خوشحالي مي‌كنم، بسيار خوشحالم و فوفق العاده خوشحالم. بدين ترتيب، 21 ماده تهيه شد. سپس، 11 ماده به آنها افزوده شد تا ساير جنبه‌هاي شادكامي را در برگيرند.


بنابراين، فرم نهايي پرسش‌نامه 29 ماده دارد. پس از انتشار اين پرسش‌نامه، پژوهش‌هاي زيادي درباره آن انجان شد. آرجيل و همكاران ضريب آلفاي 90/0 را با 347 آزمودني، فارنهام و بروينگ35 آلفاي 87/0 را با 180 آزمودني و نور36 با فرم كوتاه‌تري از پرسش‌نامه شادكامي آكسفورد آلفاي 84/0 را با 180 آزمودني به دست آوردند. در بررسي فرانسيس37 (1998) آلفاي كرونباخ 92/0 به دست آمده است.38


در تحقيق حاضر نيز از پرسش‌نامه شادكامي آكسفورد (OHI) استفاده شد. اين پرسش‌نامه 29 ماده چهار گزينه‌ايي دارد كه گزينه‌هاي آن به ترتيب از 0 تا 3 نمره‌گذاري مي‌شوند. جمع نمرات مواد 29 گانه، نمره كل مقياس را تشكيل مي‌دهد. نمره كل آزمودني‌ها از 0 تا 87 در نوسان است.


در تحقيق حاضر، براي تعيين ضرايب پايايي پرسش‌نامه شادكامي، از دو روش آلفاي كرونباخ و تنصيف استفاده شد كه براي كل پرسش‌نامه به ترتيب برابر با 93/0 و 93/0 مي‌باشد كه بيانگر پايايي مطلوب پرسش‌نامه شادكامي مي‌باشد. (جدول 2اين موضوع را نشان مي‌دهد.


جدول2: ضرايب پايايي پرسش‌نامه شادكامي در پژوهش حاضر


شاخص‌هاي آماري


مقياس: شادكاميآلفاي كرونباختنصيفدانشجويان دختر91/090/0دانشجويان پسر92/091/0كل دانشجويان93/093/0همان‌طوري كه در جدول 2 مشاهده مي‌شود. ضرايب پايايي پرسش‌نامه شادكامي بين 90/0 تا 93/0 نوسان دارد كه به طور كلي بيانگر ضرايب پايايي مطلوب مي‌باشد.ج. پرسش‌نامه سلامت رواني (SCL-25)


پرسش‌نامه سلامت رواني(SCL-25 )، توسط نجاريان و داوودي39 ساخته شده است. اين پرسش‌نامه، 25 ماده دارد كه روي يك طيف 5 درجه‌ايي از نمره 0 تا 4 ثبت مي‌گردد. پرسش‌نامه (SCL-25) به عنوان پرسش‌نامه سلامت رواني شناخته شده است، در واقع، اين پرسش‌نامه به اندازه‌گيري آسيب شناختي رواني فرد مي‌پردازد. تفسير نمرات پرسش‌نامه به اين صورت است كه هرچه نمره‌هاي فرد پايين‌تر باشد، نشانه سلامت رواني و نمرات بالاتر نشانه عدم سلامت رواني فرد مي‌باشد.


پايايي پرسش‌نامه سلامت رواني (SCL-25)، از طريق محاسبه همساني دروني در نمونه‌هاي دختر 97/0 و در نمونه‌هاي پسر 98/0 به دست آمده است. ضريب اعتبار به شيوه بازآزمايي در يك نمونه 312 نفري از دانشجويان دانشگاه شهيد چمران به فاصله 5 هفته در كل نمونه 78/0 گزارش شده است.


در تحقيق حاضر، براي تعيين پايايي پرسش‌نامه سلامت رواني (SCL-25)، از دو روش آلفاي كرونباخ و تنصيف استفاده شد كه به ترتيب، برابر با 83/0 و 88/0 مي‌باشد و بيانگر پايايي مطلوب پرسش‌نامه سلامت رواني مي‌باشد.يافته‌هاي تحقيق

الف. يافته‌هاي توصيفي


يافته‌هاي توصيفي اين پژوهش شامل شاخص‌هاي آماري مانند ميانگين و انحراف معيار براي متغيرهاي مورد مطالعه است كه در جدول 3 و 4 ارائه شده است.


جدول 3: توصيف مربوط به كل آزمودني ها


متغيرهاميانگينانحراف معيارتعدادنگرش مذهبي87/17596/14180شادكامي15/6713/12180سلامت رواني17/3487/16180همان‌گونه كه در جدول 3 مشاهده مي‌شود، ميانگين و انحراف معيار نگرش مذهبي در كل آزمودني‌ها برابر با 87/175 و 96/14 و همچنين ميانگين و انحراف معيار شادكامي در كل آزمودني‌ها برابر با 18/67 و 13/12 مي‌باشد. همين‌طور ميانگين و انحراف معيار سلامت رواني در كل آزمودني‌ها برابر با 17/34 و 87/16 مي‌باشد.


جدول 4: توصيف‌هاي مربوط به پسر و دختر
شاخص آماري


متغيرجنسيتميانگينانحراف معيارتعدادنگرش مذهبيپسر76/17423/1490دختر02/17914/1590شادكاميپسر15/6327/1190دختر38/6452/1190سلامت روانيپسر19/3212/1690دختر15/3062/1590همان‌گونه كه در جدول 4 مشاهده مي‌شود، ميانگين و انحراف معيار نگرش مذهبي آزمودني‌هاي پسر برابر با 76/174 و 23/14 و آزمودني‌هاي دختر برابر با 02/179 و 14/15 و ميانگين و انحراف معيار شادكامي آزمودني‌هاي پسر برابر با 15/63 و 27/11 و آزمودني‌هاي دختر به ترتيب، برابر با 38/64 و 52/11 مي‌باشد همچنين ميانگين و انحراف معيار سلامت رواني آزمودني‌هاي پسر برابر با 19/32 و 12/16 و آزمودني‌هاي دختر به ترتيب برابر با 15/30 و 62/15 مي‌باشد.ب. يافته‌هاي مربوط به فرضيه‌هاي پژوهش


يافته‌هاي مربوط به فرضيه‌هاي پژوهش در جدول 5 ارائه شده است.


جدول 5 : ضريب همبستگي بين نگرش مذهبي با شادكامي و سلامت رواني دانشجويان
متغـير پيش بينمتغير ملاكآزمودني هاشاخص‌هاي آماريضريب همبستگيسطح معناداريتعداد نمونهنگرش مذهبيشادكاميدانشجويان دختر60/00001/090دانشجويان پسر57/00001/090كل دانشجويان63/00001/0180سلامت روانيدانشجويان دختر74/00001/090دانشجويان پسر69/00001/090كل دانشجويان65/00001/090همان‌طوري كه در جدول 5 مشاهده مي‌شود، بين نگرش مذهبي و شادكامي كل دانشجويان رابطه مثبت معناداري وجود دارد (0001/0p < و 63/0 r = ). بنابراين، فرضيه اول پژوهش تأييد مي‌گردد. به عبارت ديگر، با افزايش نگرش مذهبي شادكامي دانشجويان نيز افزايش يافته است. از سوي ديگر، بين نگرش مذهبي و شادكامي دانشجويان دختر(0001/0p < و 60/0 r = ) و نيز بين نگرش مذهبي و شادكامي دانشجويان پسر (0001/0p < و 57/0 r = ) رابطه معنادار و مثبتي مشاهده گرديد. همچنين بين نگرش مذهبي و سلامت رواني كل دانشجويان رابطه مثبت معناداري وجود دارد (0001/0p< و 65/0 r =). بنابراين، فرضيه دوم پژوهش تأييد مي‌گردد. به عبارت ديگر با افزايش نگرش مذهبي سلامت رواني دانشجويان نيز افزايش يافته است. همين‌طور بين نگرش مذهبي و سلامت رواني دانشجويان دختر(0001/0p < و 74/0 r = ) و نيز بين نگرش مذهبي و سلامت رواني دانشجويان پسر (0001/0p < و 69/0 r = ) رابطه معنادار و مثبتي مشاهده گرديد.نتيجه‌گيري


نتايج حاصل از تحليل داده‌هاي اين پژوهش نشان داد كه، بين نگرش مذهبي و شادكامي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان رابطه مثبت معناداري وجود دارد. اين بدين معناست كه، هرچه نمرات نگرش مذهبي بالاتر باشد، نمرات شادكامي نيز بيشتر است. يافته‌هاي حاصل از تحقيق حاضر در اين زمينه، با نتايج تحقيقات انجام شده همسو و هماهنگ است.40 و يافته‌هاي پژوهشي آنها را تأييد مي‌كند. اين پژوهشگران تأكيد مي‌كنند كه، هنگامي كه نگرش مذهبي بالا باشد، شادكامي نيز افزايش پيدا مي‌كند.


به طور كلي، نظريه پردازان ديگري وجود دارند كه راه رسيدن به شادكامي و خوشبختي روان‌شناختي را در پرتو توجه به ارزش‌ها و هدف‌هاي معنوي، نيازهاي بنيادي، معنادار بودن و هدفمندي زندگي، عشق و علايق ديني و الهي مي‌دانند.41


همچنين نتايج حاصل از تحليل داده‌هاي اين پژوهش نشان داد كه، بين نگرش مذهبي و سلامت رواني دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان رابطه مثبت معناداري وجود دارد. يافته‌هاي حاصل از تحقيق حاضر در اين زمينه نيز برخي با نتايج تحقيقات انجام شده همسو و هماهنگ است و يافته‌هاي پژوهشي آنها را تأييد مي‌كند.42 اين پژوهشگران تبيين مي‌كنند كه، هنگامي كه نگرش مذهبي بالا باشد سلامت رواني نيز افزايش پيدا مي‌كند.


مطالعات تاريخي گواه آن است كه، نيايش و دعا به عنوان يك واقعيت موجود در جهان هستي از بدو خلقت انسان مطرح بوده است. مردم همواره براي نيل به كمال از آن استفاده مي‌كرده‌اند. قرآن كريم، بحث‌هاي مفصلي بر روي بهداشت رواني داشته و بر روي پرورش صحيح انسان بحث مي‌كند. امروزه روان‌شناسان دريافته‌اند كه، دعا و نماز و داشتن ايمان محكم؛ تشويش، نگراني و يأس و ترس را برطرف مي‌سازد.


مذهب نقش پيشگيري داشته و منبع مهمي براي پيشگيري از وقوع بيماري‌ها است. در اين رابطه مي‌توان نقش مذهب را به عنوان عامل پيشگيري به موارد زير خلاصه كرد:43


1. ارزش‌هاي مذهبي و قومي رابطه و همبستگي مثبتي با بهداشت رواني دارند؛ زيرا هر دو رفتارهاي اجتماعي مطلوب در فرهنگ را تشويق مي‌كنند؛


2. ارزش‌هاي مذهبي و ارزش‌هاي بهداشت رواني با هم همپوشي دارند؛


3. بسياري از اَشكال مذهب با رشد فرد هماهنگ مي‌باشد. از جمله پيشرفت، پايداري و ثبات، اجتناب از شيوه‌هاي زندگي مضر و پيوستگي استحكام خانواده و خود شكوفايي؛


4. مذهب الگوهاي رشدي را تشويق مي‌كند كه اساساً به نفع اجتماع بوده و در طول زندگي گسترده‌اند؛


5. تداوم ايمان و مذهب در زندگي مؤيد سودمند بودن، مفيد بودن و سازگارانه بودن آن مي‌باشد؛


6. جهت‌دار بودن زندگي و هدفمند بودن آن در ايجاد ثبات، استحكام و هدايت انسان مؤثر است.منابع


_ آرين، خديجه و ديگران، «بررسي رابطه بين دينداري و روان درستي ايرانيان مقيم كانادا». رساله دكتري، دانشگاه علوم پژشكي و خدمات بهداشتي ايران، تهران، 1387.


_ آهنگر، طلعت، «دعا و نيايش و تأثير آن بر بهداشت روان»، پايان نامه‌كارشناسي رشته روان‌شناسي كودكان استثنايي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، 1373.


_ خوش كنش، ابوالقاسم و كشاورز افشار، حسين، «بررسي رابطه شادكامي و سلامت‌رواني دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز»، ارائه شده در دومين همايش ملي روان‌شناسي و جامعه، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن، 1386، ص 43.


_ خداياري فرد، محمد و غباري بناب، باقر، «تهيه مقياس اندازه‌گيري اعتقادات و نگرش مذهبي دانشجويان»، دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، 1373.


_ شريفي، طيبه، «بررسي رابطه نگرش مذهبي با افسردگي، اضطراب، پرخاشگري، سلامت عمومي و شكيبايي در دانشجويان دانشگاه آزاد واحد اهواز»، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز، 1381.


_ عناصري، مهريار، «بررسي رابطه بين سلامت روان و شادكامي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد آشتيان»، ارائه شده در دومين همايش ملي روان‌شناسي و جامعه، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن، 1386، ص 55.


_ طهماسبي‌پور، نجف و كمانگيري، مرتضي، «بررسي ارتباط نگرش مذهبي با ميزان اضطراب، افسردگي و سلامت رواني گروهي از بيماران بيمارستان‌هاي شهداي 7 تير و مجتمع حضرت رسول اكرم‌صلي‌الله‌عليه‌وآله»، پايان‌نامه دكتري پزشكي، 1375.


_ نجاريان، بهمن و داوودي، «ايران، ساخت و اعتباريابي SCL-25 (فرم كوتاه مدت SCL-90-R)»، روان‌شناسي، ش 18، 1380، ص 149- 136.


_ نجفي، مصطفي و ديگران، «بررسي رابطه نگرش مذهبي، پاسخ‌هاي مقابله‌ايي و سلامت روان در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد»، ، 1377.


_ ويليام جيمز، دين و روان، ترجمه مهدي قائمي، قم، نشر دارالفكر، چ دوم، 1367.


_ وهاب‌زاده، عبدالوهاب، «اعتقادات ديني و نقش آن در كاهش اضطراب»، ارائه شده در اولين همايش بين المللي نقش دين در بهداشت روان، تهران، معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پژشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، 1380.


_ يزداني، فضل‌الله و آزاد، حسين، «بررسي رابطه نگرش ديني، سبك‌هاي مقابله‌اي و شادكامي در دختران و پسران دبيرستاني اصفهان در سال تحصيلي 82-81»، مجله دانش و پژوهش در روان‌شناسي، ش 16، تابستان، 1382، ص 46-29.


-Argyle, M. & Lu, The Social Psychology of Work (2nd edu). Harmond Worth: Penguin, 1998.


-Buss, D.M, The evolution of happiness. American Psychologist, 2000, 55(1), P.15-23.


-Byrd, K. R., Lear, D. & Schwenka, S, Mysticm as a predictor of subjective well-being. International Journal for the psychology of Religion, 2000, 10(4) P.259-269.


-Carnzaro, S. J. Horaney, F. & Creasy, G, Hassels, Coping and depressive symptoms in an elderly community sample. Journal of Counseling Psychology, 1995, 3, P.295-265.


-Diener, E., & Lucas, E. R, Subjective emotional well-being. Handbook of Emotions (2 nd Ed) New York: Guilford. 2000, P.325-337.


-Diener, E., & Suh, E., & Oishi, S, Recent finding on subjective well being. Indiana Journal of Clinical Psychology, March, 1997. P.300-304.


-Francis, L. J., Jones, S. H. & Wilcox, C, Religiosity and happiness: during adolescence, young asulthood and later life. Journal of Psychology and Christian, 19, 2000, P.245-257.


-Lewis, C. A, Cultural stereotype of the effects of religion on mental health. British Journal of Medical Psychology, 2001, 74, P.359-367


-Maltby. J. Lewis, C. A. & Day. L, Religious orientation and psychological well-being. British Journal of Health psychology, 1999, 4, P.363-378.


-Murphy, P. E; Ciarrocchi, J. W; Piedmont, R. L; Cheston, S. Peyrot, M, Loyola college in Maryland. Fitchett, G. Rush-Presbytarian - St. Lukes Medical center. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 2000, Vol 68(6), P.1102-1106.


-Myers, D. G, Thefunds, friends, and faith of happy people, American Psychologist, 2000, 55, P.56-67.


-Nix. G., Ryane. R. M., Manly. J. B., & Deci, E. L, Revitalization through self-regulation: the effects of outonomous versus controlled motivation on Happiness and vitality. Journal of EXP. Soc. Psychology, 1999, 35, P.265-284.


-Pargament, K; Smith, B. W. Koening. H & Perez, L, Positive and Negative religious coping with major life stressors, Journal for the Scientific of Religion, 2002, P.705-707.


-Reiss, S, Secrets of Happiness. Psychology Tobay, 2001, 34, P.50-55.


-Roberts, K. A, A Sociological overview: mental health impliucation of religio- cultural megatrends in the United States in Pergment. K. T. Maton, I and Hess, R. E (Editors), 1992.


-Ryan, R. M., & Deci, E. L, Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, Social development, and well-being. American Psychologist, 2000, 55, P.68-78.


-Suchman. A. L. & Mathews, D. A, What makes the doctor-patient relationship therapeutic: exploring the comexional dimension of patient care. Annals of Internal medical, 1988, P.125-130.
* مدرس گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان و عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد بهبهان.


** استاد گروه روان‌شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز. دريافت: 15/10/88 ـ پذيرش: 11/12/88 .
1. پالوتسيان و کرک بتريک Paloutzian & Kirkbatrick آرين، خديجه و ديگران، «بررسي رابطه بين دينداري و روان درستي ايرانيان مقيم كانادا». رساله دكتري، دانشگاه علوم پژشكي و خدمات بهداشتي ايران، تهران، 1387.


2. William James.


3. ر.ك: ويليام جيمز، دين و روان، ترجمه مهدي قائمي.


4. Buss, D.M, The evolution of happiness. American Psychologist, 55(1), P.15-23.


5. Diener, E., & Suh, E., & Oishi, S, Recent Finding on subjective well being. Indiana journal of clinical psychology, P.300-304.


6. Diener, E & Others, Recent Finding on subjective well being. Indiana journal of clinical psychology, P.300-304.


7. Willson.


8. Lucas.


9. Diener, E., & Lucas, E. R, Subjective Emotional well-being. Handbook of Emotions (2 nd Ed), P.325-337.


10. Diener, E., & Suh, E., & Oishi, S, Recent Finding on subjective well being. Indiana Journal of Clinical Psychology, P.300-304.


11. يزداني، فضل‌الله و آزاد، حسين، «بررسي رابطه نگرش ديني، سبك‌هاي مقابله‌اي و شادكامي در دختران و پسران دبيرستاني اصفهان در سال تحصيلي 82-81»، مجله دانش و پژوهش در روان‌شناسي، ش 16، تابستان، 1382، ص 46-29 / همچنين ر.ك:


Reiss, S, Secrets of Happiness. Psychology tobay, 34, P.50-55 / Ryan, R. M., & Deci, E. L, Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, Social development, and well-being, 55, P.68-78.


12. Maltby. J. Lewis, C. A. & Day. L, Religious orientation and Psychological well-being. British Journal of Health psychology, 4, P.3636-378.


13. Francis


14. Francis, L. J., Jones, S. H. & Wilcox, C, Religiosity and Happiness: during adolescence, young adulthood and later life. Journal of Psychology and Christian, 19, P.245-257.


15. Byrd


16. Byrd, K. R., Lear, D. & Schwenka, S, Mysticm as a predictor of subjective well-being. International Journal for the Psychology of Religion, 10(4), P.259-269.


17. Boehnlein


18. Lewis C. A, Cultural stereotype of the effects of religion on mental helth. British Journal of Madical psychology, 74, P.395-367.


19. Hallahmi & Argyle


20. Maltby. J. Lewis, C. A. & Day. L, Religious orientation and Psychological well-being. British Journal of Health psychology, 4, P.363-378.


21. Carnzaro, S. J. Horaney, F. & Creasy, G, Hassels, Coping and Depressive symptoms in an elderly community sample. Journal of Counseling Psychology, 3, P.395-365.


22. يزداني، فضل‌الله و آزاد، حسين، «بررسي رابطه نگرش ديني، سبك‌هاي مقابله‌اي و شادكامي در دختران و پسران دبيرستاني اصفهان در سال تحصيلي 82-81»، مجله دانش و پژوهش در روان‌شناسي، ش 16، تابستان، 1382، ص 46-29.


23 عناصري، مهريار، «بررسي رابطه بين سلامت روان و شادكامي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد آشتيان»، ارائه شده در دومين همايش ملي روان‌شناسي و جامعه، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن، 1386، ص 55.


24. Suchman. A. L. & Mathews, D. A, What makes the doctor patient relationship therapeutic: exploring the comexional dimension of patient car. Annals of Internal medical, P.125-130.


25. Munson


26 طيبه شريفي، «بررسي رابطه نگرش مذهبي با افسردگي، اضطراب، پرخاشگري، سلامت عمومي و شكيبايي در دانشجويان دانشگاه آزاد واحد اهواز»، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز، ص 214.


27. Myers, D. G, Thefunds, friends, and faith of happy people American Psychologist, 55, P.56-67.


28. Murphy, P. E; Ciarrocchi, J. W; Piedmont, R. L; Cheston, S. Peyrot, M, Loyola college in Maryland. Fitchett, G. Rush-Presobyterian - St. Lukes Medical center. Journal of Consulting and Clinical Psychology, V.68, (6), P.1102-1106.


29. Pargament , K; Smith, B. W. Koening. H & Perez, L, Positive and Negative religious coping with major life stressors, Journal for the Scientific of religion, P.705-707.


30 مصطفي نجفي و ديگران، «بررسي رابطه نگرش مذهبي، پاسخ‌هاي مقابله‌ايي و سلامت روان در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد»، 1377.


31. Religion assessment questionnaire.


32. Oxford Happiness Inventory.


33. Argyle & Lu


34. Beck


35. Farenham & Broeing


36. Noor


37. Francis


38. ابوالقاسم خوش كنش و حسين كشاورز افشار، «بررسي رابطه شادكامي و سلامت رواني دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز»، ارائه شده در دومين همايش ملي روان‌شناسي و جامعه، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن، ص 43.


39. بهمن نجاريان «ساخت و اعتباريابي SCL-25 (فرم كوتاه مدت SCL-90-R)»، روان‌شناسي، ش 18، سال پنجم، صفحه 149-136.


40. يزداني، فضل‌الله و آزاد، حسين، «بررسي رابطه نگرش ديني، سبك‌هاي مقابله‌اي و شادكامي در دختران و پسران دبيرستاني اصفهان در سال تحصيلي 82-81»، مجله دانش و پژوهش در روان‌شناسي، ش 16، تابستان، 1382، ص 46-29. و همچنين ر.ك:


Carnzaro, S. J. Horaney, F. & Creasy, G, Hassels, Coping and Depressive symptoms in an elderly community sample. Journal of Counseling psychology, 1995, 3, 295-265.


41. Reiss, S, Secrets of Happiness. Psychology Tbay, 34, P.50-55 / Ryan, R. M., & Deci, E. L, Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, Social development, and well-being. American Psychologist, 55, P.68-78.


42. Suchman. A. L. & Mathews, D. A, What maks the doctor patient relationship therapeutic: exploring the comexional dimension of patient car. Annals of Internal medical, P.125-130 / Murphy, P. E; & Others Loyola college in Maryland. Fitchett, G. Rush-Presobyterian - St. Lukes Medical center. Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol.68, P.1102-1106 / Myers, D. G, Thefunds, friends, and faith of happy people American Psychologist, 200, 55, P.56-67.


ـ آهنگر، طلعت، «دعا و نيايش و تأثير آن بر بهداشت روان»، پايان نامه كارشناسي رشته روان‌شناسي كودكان استثنايي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، 1373. / خداياري فرد، محمد و غباري بناب، باقر، «تهيه مقياس اندازه گيري اعتقادات و نگرش مذهبي دانشجويان»، دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، 1373 / طهماسبي‌پور، نجف و كمانگيري، مرتضي، «بررسي ارتباط نگرش مذهبي با ميزان اضطراب، افسردگي و سلامت رواني گروهي از بيماران بيمارستان‌هاي شهداي 7 تير و مجتمع حضرت رسول اكرم‌صلي‌الله‌عليه‌وآله»، پايان‌نامه دكتري پزشكي، 1375 / نجفي، مصطفي و ديگران، «بررسي رابطه نگرش مذهبي، پاسخ‌هاي مقابله‌ايي و سلامت روان در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد»، 1377 / وهاب‌زاده، عبدالوهاب، «اعتقادات ديني و نقش آن در كاهش اضطراب»، ارائه شده در اولين همايش بين المللي نقش دين در بهداشت روان، تهران، معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پژشكي و خدمات بهداشتي در ماني ايران، 1380.


43. Roberts, K. A, A Sociological overview: mental health implication of religio- cultural megatrends in the United States in Pergment. K. T. Maton, I and Hess, R. E (Editors).