ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

بررسى ويژگى هاى مشترك انسان از ديدگاه قرآن و انجيل و استلزامات تربيتى مربوط به آن

سال بيست و چهارم ـ شماره 208حميده فرح بخش[1]


سيدحميدرضا علوى[2]چكيده


انسان، موضوع تربيت است و شناخت او از مهم ترين مباحث در حوزه تعليم و تربيت مى باشد. تاانسان به طور صحيح شناخته نشود، نمى توان به امر تعليم و تربيت او پرداخت. كتب آسمانى كهبراى هدايت انسان نازل شده اند، به انسان و هدايت و سعادت او توجه ويژه اى مبذول داشته اند.رجوع به اين متون وحيانى، بينش صحيحى در مورد شناخت انسان در اختيار مى گذارد. اين پژوهشبه بررسى ويژگى هاى مشترك انسان از ديدگاه قرآن و انجيل مى پردازد. بدين منظور، ضمن مقايسهديدگاه قرآن و انجيل در زمينه ويژگى هاى انسان، ويژگى هاى مشترك انسان استخراج شده و سپسمورد توصيف و تحليل قرار گرفته اند. اطلاعات موردنياز به روش اسنادى جمع آورى شده است.استلزامات تربيتى مربوط به هر ويژگى از طريق شيوه استدلال و استنتاج استخراج شده است. نتايجپژوهش مبيّن آن است كه قرآن و انجيل در زمينه ويژگى هاى انسان داراى مشتركاتى هستند كه تأكيدبر آنها، هم يك الگوى تربيتى مشترك به دست مى دهد و هم موجب تقريب و تفاهم پيروان دو دين مى شود.


 


كليدواژه ها: انسان، قرآن، انجيل، تربيت، اسلام، مسيحيت، ويژگى هاى مشترك.[1] كارشناس ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه شهيد باهنر كرمان. Hamidehfarahbakhsh@gmail.com
[2] استاد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شهيد باهنر كرمان. Hamidreza-alavi@yahoo.com


دريافت: 25/3/93 پذيرش: 17/10/93