ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

بررسى زمينه هاى فرهنگى اثرگذار بر استقبال و عدم استقبالجوانان از مساجد از نظر دانشجويان دانشگاه پيام نور اليگودرز

سال بيست و چهارم ـ شماره 208


حسين اسماعيلى[1]


سيدمحمدرضا موسوى نسب[2]چكيده


اين تحقيق به منظور بررسى زمينه هاى فرهنگى اثرگذار بر استقبال و عدم استقبال جوانان از مسجد با هدفشناسايى عوامل و راه كارهاى اثرگذار بر جذب جوانان به مساجد و شركت در فعاليت هاى آن طراحى شدهاست. اين پژوهش، از نوع پژوهش هاى زمينه اى است كه به روش توصيفى انجام شده است. گردآورىاطلاعات با استفاده از پرسشنامه 30 گويه اى محقق ساخته صورت گرفت. جامعه آمارى پژوهش كليهدانشجويان دانشگاه پيام نور اليگودرز مى باشند كه تعداد 200 نفر آنان به صورت تصادفى در نمونه آمارىاين پژوهش قرار گرفتند. نتايج پژوهش نشان داد كه به ترتيب (بى اطلاعى و ناآشنايى نسبت به اهميت مسجدو نماز جماعت، نامناسب بودن برنامه هاى مسجد، نامناسب بودن برخورد با نمازگزاران و بى توجهى نسبتبه تميزى و نظافت مسجد) به طور معنادارى در استقبال و عدم استقبال از مسجد اثر گذارند.


 


كليدواژه ها: مساجد، جوانان، نماز جماعت، جايگاه مسجد.


 


[1] استاديار گروه الهيات دانشگاه پيام نور. hosain_esmaily@yahoo.com
[2] استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره. smrmn1346@gmail.com


دريافت: 23/4/93 پذيرش: 13/12/93