ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

شرايط عنايت خداوند به شيعيان و حفظ آنان از خطرها*


سال بيست و چهارم ـ شماره 211 (ويژه دين شناسى)


آيت اللّه علّامه محمدتقى مصباحچكيده


اين مقاله شرحى است بر كلام معصوم عليه السلام در باب صفات شيعيان توسط استاد علّامه مصباح. عنوان «شيعه» از ديدگاه اهل بيت عليهم السلام، جايگاه، منزلت و قداست خاصى دارد. شيعيان از نظر اهل بيت عليهم السلام، داراى ويژگى هاى ممتازى هستند. ازجمله صفاتى كه موجب مى شود شيعيان در پناه خدا از آفات و خطرات دشمنان در امان بمانند، عبارتند از: 1. به اصلاح رابطه با خدا بپردازند؛ 2. ارتباط خود را با امامشان اصلاح كنند؛ 3. به وظايف خويش در قبال برادران دينى عمل كنند.


     از ويژگى هاى شيعيان اينكه پارساترين و باتقواترين مردمانند، با متانت و آرام سخن مى كنند، عقده گشانى نمى كنند، در ستايش پيشوايان معصوم، زياده روى نمى كنند، با دوستان اهل بيت عليهم السلام با رفاقت رفتار مى كنند. با گمراهان همنشينى نمى كنند، دشمن اهل بيت را دوست نمى دارند. همچنين در رواياتى متانت، خوشرفتارى، ناآزمندى، نداشتن گمان بد به ديگران، در برخورد با ديگران مهربان، عامل به وظايف خود و عزت نفس، از مهم ترين ويژگى شعيان واقعى شمرده شده است.


 


كليدواژه ها: شيعه، شيعه واقعى، شيعه ظاهرى.