ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

نيم نگاهى به مباحث فلسفه ذهن


سال بيست و پنجم ـ شماره 221 (ويژه فلسفه)مرتضى رضائى / استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره   Mrezaeeh50@gmail.com


دريافت: 6/5/94                    پذيرش: 23/11/94


 


چكيده


امروزه مباحث فلسفه ذهن، به طور جدى در محافل فلسفى غرب مطرح است، و آثار خود را در  دانش هايى همچون انسان شناسى، روان شناسى، فلسفه اخلاق و فلسفه دين بر جا مى گذارد. چنان كه  خود تحت تأثير پيشرفت هاى برخى علوم ديگر است. با اين حال، فلسفه ذهن، چندان در كشور ما  شناخته شده نيست. ازاين رو، به نظر مى رسد آشنايى با اين دانش، تطبيق مسائل آن با يافته هاى  علم النفس فلسفى و بررسى انتقادى آن، يكى از ضرورت هاست. مقاله حاضر، گامى است كوچك در جهت معرفى مهم ترين مباحثى كه امروزه در فلسفه ذهن به  بحث گذاشته مى شود.


 


كليدواژه ها: علم النفس فلسفى، فلسفه ذهن، رابطه ذهن و بدن، هوش مصنوعى، علّيت ذهنى،  حيث التفاتى، هويت شخصى.