ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

تحليلى بر شئون اخروى امامان عليهم السلام

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى مرداد 1395


محمدحسين فارياب / استاديار گروه كلام مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره            faryab@gmail.com


دريافت: 19/5/94               پذيرش: 3/12/94


 چكيده


امامان عليهم السلام جانشينان خدا در نظام هستى اند. بيشترين آشنايى شيعيان با آنها مربوط به مقامات ايشان در همين نظام مادى است. درحالى كه در اين دنيا به دليل وجود محدوديت ها، امكان تجلّى تمام مقامات ايشان نيست. اين نوشتار، با رويكردى عمدتا حديثى، به بررسى و تحليل شئون و مقامات اخروى امامان عليهم السلام در سه مقطع برزخ، قيامت و بهشت مى پردازد. بر اساس مهم ترين يافته هاى اين تحقيق، امامان عليهم السلام در هر سه عالم، حجت خدا بر بندگان بوده، شئونى خاص و ويژه دارند كه وساطت فيض، حساب رسى اعمال بندگان، تقسيم بهشت و دوزخ از جمله آنهاست.


 


كليدواژه ها: امامت، شئون امام، برزخ، قيامت، بهشت.