ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

ارزيابى تحليلى و تطبيقى ادله و مستندات زيارت قبور توسط زناناز منظر مذاهب اسلامى و وهابيان با تأكيد بر آراء ابن تيميه

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى مرداد 1395


حمزه على بهرامى / استاديار و عضو هيئت علمى دانشگاه اصفهان                   bahrame1918@gmail.com


دريافت: 2/12/94               پذيرش: 29/3/95


 چكيده


يكى از تحولات معاصر رشد بى رويه گروه هاى تندرو سلفى و تكفيرى به ظاهر مسلمان، با نام «وهابى» يا «داعشى» است. زن در عقيده اين گروه، جايگاهى سخيف و غالبا محروم از حقوقى مساوى با مردان دارد. متأسفانه سلفى ها عقايد خود را به نام «توحيد محض» و اسلام راستين، و عقايد ساير مسلمانان و مخالفان خود را بدعت و شرك و كفر معرفى مى كنند. يكى از مظاهر و مصاديق اين ظلم و انحراف، ممنوع و حرام بودن زنان از زيارت قبور و تشييع جنازه است. برجسته ترين رهبر فكرى و مبدع عقايد اين فرقه، ابن تيميه مى باشد. اين مقاله با مطالعه اى اسنادى، تحليلى و تطبيقى در منابع ابن تيميه و اهل سنت، به دنبال كشف واقعى حكم زيارت قبور توسط زنان در قرآن، سنت و سيره سلف است.


     بر همين اساس، پس از توصيف و ارزيابى ديدگاه و مستندات ابن تيميه و سامان دهى ادله و مستندات جواز زيارت قبور توسط زنان و ديدگاه مذاهب چهارگانه اهل سنت، در پايان، به اين نتيجه مى رسد كه ضمن ضعيف و غيرقابل استناد بودن ادله ابن تيميه و پيروان او، ادله فراوانى مبنى بر جواز زيارت قبور زنان وجود دارد.


 


كليدواژه ها: زيارت قبور، زنان، ابن تيميه، اهل سنت.