ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

تحليلى كلامى از عدم تنافى افزايش جمعيت با چالش فقر

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى مرداد 1395


سيدمرتضى موسوى / كارشناس ارشد كلام مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره


Mortaza136017@yahoo.com


محمد جعفرى / استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره     mjafari125@yahoo.com


دريافت: 12/3/94               پذيرش: 28/10/94


 چكيده


عدم وجود بينشى صحيح و واقع بينانه از حقيقت فقر و نحوه رابطه آن با فرزندآورى، يكى از مهم ترين عواملى است كه مى تواند از انگيزه دو نهاد خانواده و حكومت در اقدام به فرزندآورى و افزايش جمعيت بكاهد و به تدريج جامعه را با بحران جمعيتى مواجه سازد. هدف از اين پژوهش اين است كه با تحليل رازقيت الهى، به تبيينى واقع بينانه تر از رابطه فقر و فرزندآورى و نگرشى اصلاح شده از سبك زندگى اقتصادى خانواده دست يافته و در نتيجه، شاهد ميل جامعه به افزايش جمعيت باشيم. اين تحقيق با روش توصيفى ـ تحليلى و رويكرد عقلى ـ كلامى و با تكيه بر مبانى اسلامى، نتيجه مى گيرد كه افزايش جمعيت نه تنها باعث فقر و تشديد آن نمى شود، بلكه اگر افراد يك جامعه توحيدى در مسير بندگى خدا باشند، جمعيت فراوان مى تواند نشانه رحمت الهى و ابزارى براى توليد ثروت و پيشرفت آنها تلقى شود. همچنين با تأمل در حقيقت فقر و كشف هريك از عوامل الهى و انسانى پيدايش آن و نحوه مواجهه صحيح با آن، دعوت به افزايش جمعيت حتى براى افراد فقير نيز قابل توصيه خواهد بود.


 


كليدواژه ها: افزايش جمعيت، فرزندآورى، رازقيت الهى، فقر.