ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

روش هاى تربيت عقلانى در «صحيفه سجاديه»

سال بيست و پنجم ـ شماره 228 (ويژه علوم تربيتى)


فاطمه ايرانمنش / دانشجوى دكترى فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه باهنر كرمان           fa_ir2012@yahoo.com


عباسعلى رستمى نسب / دانشيار فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه باهنر كرمان  rostaminasab@uk.ic.ir


دريافت: 26/10/94               پذيرش: 2/6/95


 


چكيده


تعليم و تربيت با رشد و كمال انسان و زندگى شايسته او سروكار دارد. ازآنجاكه انسان موجودى است پيچيده، تعليم و تربيت او نيز پيچيده و مستلزم تمهيد مقدمات فراوان و بهره گيرى از روش هاى تربيتى مؤثر است. بدين روى، براى سامان دهى به تعليم و تربيت، بايد از منابع غنى و باارزشى همچون قرآن كريم و اولياى دين و معصومان عليهم السلام استفاده كرد. اين تحقيق با هدف بررسى و تبيين روش هاى تربيتى مبتنى بر پرورش بعد عقلانى در «صحيفه سجاديه» و با روش توصيفى ـ تحليلى صورت گرفته است. نتايج تحقيق بيانگر اين است كه «صحيفه سجاديه» جايگاه فوق العاده اى براى انسان قايل است. به همين دليل، برنامه ها و روش هاى تربيتى مطمئنى براى تربيت انسان ها و سعادت و رستگارى بشر معرفى مى كند كه با به كاربستن آنها، انسان به سوى سعادت واقعى رهنمون مى شود. در اين زمينه، روش هاى تربيت عقلانى از جمله، تزكيه، تعليم حكمت، مشاهده، عبرت آموزى، تجربه اندوزى، پرسش و پاسخ و مانند آن از اين كتاب استخراج گرديده است.


كليدواژه ها: صحيفه سجاديه، جايگاه انسان، تربيت عقلانى، روش هاى تربيتى.