ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

معيارهاى انتخاب محتواى آموزشى از منظر قرآن كريم

سال بيست و پنجم ـ شماره 228 (ويژه علوم تربيتى)


مژده عليزاده / كارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت اسلامى دانشگاه شهيد باهنر كرمان          malizadeh@ens.uk.ac.ir


سيدحميدرضا علوى / استاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان   hralavi@uk.ac.ir


دريافت: 4/10/94               پذيرش: 7/5/95


 چكيده


محتواى آموزشى يكى از عناصر اصلى برنامه هاى درسى محسوب مى شود كه لازم است بر اساس مجموعه اى از معيارهاى مناسب و از منابع قابل اطمينانى انتخاب و استخراج گردد. ازاين رو، استخراج معيارهاى انتخاب محتواى آموزشى از قرآن كريم، به عنوان مطمئن ترين و پايدارترين منبع الهى در امر انتخاب محتوا، يكى از مهم ترين و ضرورى ترين مسائلى است كه لازم است در جهت آن گام هايى برداشته شود. ازاين رو، هدف اين پژوهش، «شناسايى معيارهاى انتخاب محتواى آموزشى از منظر قرآن كريم» است. به منظور وصول به هدف فوق، از روش توصيفى ـ تحليلى و از منابع اسنادى استفاده گرديده است. نتايج پژوهش حاكى از آن است كه در امر انتخاب محتواى آموزشى مى توان معيارهاى بى شمارى را از قرآن كريم استخراج نمود. در اين پژوهش به هشت معيار پرداخته شده است. اين معيارها عبارتند از: هدايت كنندگى، تدبربرانگيزى، خلاقيت پرورى،انگيزه بخشى، توجه به ابعاد مختلف وجود انسان، فعال سازى و مشاركت فعال مخاطب در متن، كاربرد در زندگى و خودآموزى.


 


كليدواژه ها: قرآن، محتوا، آموزش، معيار، برنامه درسى، كتب درسى، متعلم.