ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

بررسى ديدگاه هاى علامه طباطبائى در خصوص جرم و پيش گيرى از آن

سال بيست و ششم ـ شماره 233 (ويژه حقوق)


حميد جعفرى فرد / كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسى دانشگاه قم   hjafarifard@yahoo.com


محمدعلى حاجى ده آبادى /  استاديار دانشگاه قم           Dr_hajidehabadi@yahoo.com


دريافت: 2/6/95               پذيرش: 11/12/95


 


چكيده


دانش جرم شناسى مانند ساير علوم انسانى بر نظريات غربى ها بنا نهاده شده است؛ ولى با توجه به تعاليم اسلام كه سعادت واقعى انسان را تضمين مى كند، لازم است از نگاه اسلامى و بر پايه ديدگاه عالمان مسلمان به معضل جرم نگريسته شود. در اين مقاله، ديدگاه هاى علامه طباطبائى در اين باره، مورد بررسى قرار گرفته است. هدف، شناخت انديشه هاى اين عالم بزرگ درباره جرم و عوامل آن و راه كارهاى پيش گيرى از بزهكارى مى باشد. نظريات ايشان عمدتا از تفسير «الميزان» استخراج شده و با اتكا به روش تحليلى ـ توصيفى، مورد بررسى قرار گرفته است. علامه، مخالفت با مواد قوانين عملى را كه مجازات در پى دارد گناه مى داند. در اين تعريف، گناه رابطه نزديكى با جرم دارد. ايشان سبب اصلى و ريشه همه گناهان را غفلت از مقام خدا و ايمان نداشتن به آخرت مى داند. علامه به عوامل ديگرى كه مهم ترين آنها فقر مفرط و ثروت بى حساب است، نيز اشاره مى نمايد. مهم ترين راه پيش گيرى از جرم از منظر علامه، اخلاق فاضله انسانى متكى بر اصل توحيد است.


 


كليدواژه ها: علامه طباطبائى، جرم، گناه، پيش گيرى از جرم، پيش گيرى اجتماعى