ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

تكفير در روايات شيعه؛ حقيقت يا تهمت؟!

سال بيست و ششم ـ شماره 234 (ويژه كلام)


محمدعلى جابرى اربابى / كارشناس ارشد دين شناسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره             ma1363jaberi@gmail.com


دريافت: 11/6/95               پذيرش: 25/12/95


 


چكيده


تكفير از آن دست مسائلى است كه هيچ گاه از ميان امت اسلامى رخت برنبسته است. در اين ميان، گاه و بيگاه مكتب تشيع هم متهم به تكفيرى بودن گرديده است. از جمله كسانى كه به صورت منظم و در قالب يك كتاب اين اتهام را بر شيعه وارد ساخته، عبدالملك شافعى است. براى بررسى تأثيرهاى مخرب اين اتهام بر سيماى مكتب تشيع در ميان اهل سنت و نيز نقش تخريبى آن در وحدت امت اسلام، اين پژوهش صورت گرفته است. اين پژوهش با روش توصيفى ـ تحليلى، به سراغ روايات محل استناد رفته و با دسته بندى آنها نشان داده كه تنها عده قليلى از منتسبان اهل سنت (نواصب) از نظرگاه شيعه، خارج از اسلام دانسته شده اند و عامه اهل سنت از نظر شيعيان مسلمان هستند.


 


كليدواژه ها: اسلام، شيعه، اهل بيت عليهم السلام، تكفير، اهل سنت.