ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

يادكرد نعمت ها در قرآن و جهت دهى بينش انسان

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى تير 1396


مريم قربانى / كارشناس ارشد تفسير قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم                       Maryamgh1357@gmail.com


مصطفى كريمى / استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                           Karimi@qabas.net


دريافت: 24/9/95               پذيرش: 1/3/96


 


چكيده


قرآن كريم آخرين وحى الهى است كه براى هدايت انسان به كمال مطلوب از سوى خداوند نازل شده است. اين كتاب آسمانى براى هدايت انسان، از روش هاى گوناگونى استفاده مى كند. يكى از اين روش ها، «يادكرد نعمت هاى دنيوى و اخروى» است. يادكرد نعمت ها ممكن است از راه ها و مجارى گوناگون در هدايت انسان مؤثر باشد. يكى از اين مجارى بينش انسان است. حال اين سؤال مطرح است كه از نگاه قرآن كريم، يادكرد نعمت ها چگونه نقش هدايتى خود را ايفا مى كند. اين مقاله در پى يافتن پاسخ مناسب به اين پرسش است و هدف آن فراهم كردن زمينه مناسب براى استفاده از روش يادكرد نعمت ها در هدايت افراد توسط هاديان جامعه است. روش گردآورى اطلاعات، اسنادى و فيش بردارى و استفاده از تفاسير معتبر است و روش پردازش اطلاعات به شكل توصيفى ـ تحليلى و به روش تفسير موضوعى روشمند است. اين پژوهش نشان مى دهد تأثيرگذارى يادكرد نعمت ها بر بينش انسان، از راه اصلاح باور به وجود خداوند، باور به احسان خداوند و اصلاح باور درباره اهداف متعالى، ارزش ها، دنيا و مقام تقواست.


 


كليدواژه ها: قرآن، هدايت، يادكرد نعمت، بينش انسان، باور به خدا و احسان او، ارزش هاى انسانى، تقوا.